Pressemelding på regjeringen.no, 11.01.22

Vi vet at ulike typer lokaldemokratitiltak kan fungere som et godt supplement til de folkevalgte institusjonene ved å gi innbyggerne andre kanaler for aktiv deltakelse i politisk arbeid. Regjeringen setter derfor i gang et lokaldemokratiprosjekt, der forskjellige kommuner viser hvordan de ved hjelp av ulike tiltak har lagt til rette for innbyggernes mulighet til medvirkning. 

Mange kommuner i Norge driver et aktivt og godt arbeid for å legge til rette for at innbyggerne kan delta også mellom valg. Samtidig viser årets Innbyggerundersøkelse at hele 54 prosent av innbyggerne mener de har liten mulighet til å påvirke beslutninger som har betydning for lokalsamfunnet deres.

Tiltak tilpasset lokale forhold

Av 32 søkere, er Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og Vadsø spurt om å delta i prosjektet. Kommunene skal blant annet videreutvikle ordninger som innbyggerpanel, nærmiljøråd, Bylab, medvirkningsordninger for flerkulturelle, grendautvalg, bredere og tidligere involvering i budsjettarbeidet.

− Det er viktig å understreke at det finnes ikke én god måte å styrke lokaldemokratiet på. Vi har valgt ut kommuner som representerer ulike lokaldemokratitiltak i kommuner med ulike lokale forhold, sier Gram.

Inspirasjon til andre kommuner

Et viktig mål med satsingen er å legge til rette for at kommunene kan lære av egne og andres erfaringer.

− Erfaringene skal deles med resten av Kommune-Norge, og inspirere kommuner med ulike forutsetninger til å legge til rette for demokratisk deltakelse fra innbyggerne på, sier kommunal- og distriktsministeren.

Departementet vil arrangere en større lokaldemokratikonferanse i 2023, der alle landets kommuner blir invitert.

Servicekonferansen 2022, 2.-4.11, Bodø

Bodø er en av de syv kommunene som skal delta i prosjektet. Kommunen er også vertskap for årets servicekonferanse, 02.-04.11.