Med omstillingsstatus i 2021 til 2026 har Sykkylven kommune starta målretta arbeid med å skape ein meir robust og variert næringsstruktur, gjennom å vidareutvikle eksisterande bedrifter og legge til rette for nyetableringar innan fleire bransjar.

Resultatet frå det andre året av omstillingsprogrammet er gode: Omstillingsprogrammet har i 2022 gitt støtte til 23 utviklingsprosjekt frå næringslivet, det er gjennomført fem større aktivitetar i samarbeid med blant andre Innovasjon Norge, og programmet har bidratt til å sikre 12 arbeidsplassar og skape 10,8 nye arbeidsplassar i 2022. Målet for 2022 var nettopp 22 nye og sikra arbeidsplassar.

Les mer.

Kilde: sykkylven.kommune.no, mrfylke.no