Kunnskapsbaserte undersøkingar inneber at dei spørsmåla som blir stilt i undersøkinga er kvalitetssikra gjennom vitskaplege metodar, og at det finst forsking som viser at faktorane som spørsmåla skal måle påverkar motivasjon, trivsel, helse og sjukefråvær.

Medarbeidarundersøkingar basert på kunnskap, kan sikre at ein avdekker risikofaktorar i arbeidsmiljøet med dokumenterte konsekvensar for motivasjonen til tilsette, trivsel og helse, og dessutan produktiviteten og resultata til verksemda.

Les mer.

Kilde: stami.no