I Noreg har vi rundt 2.7 millionar yrkesaktive. Delen av befolkninga i arbeidsstyrken er blant dei høgaste i OECD-området, og har dei siste 20 åra auka frå i overkant av 60 prosent til over 70 prosent. Norske yrkesaktive trivst og er motiverte på jobb. Til samanlikning med EU, oppgir 9 av 10 å vere fornøgde eller svært fornøgde i arbeidet sitt.

Aukande mangfald

Det norske arbeidslivet er eit meir mangfaldig arbeidsliv i dag enn kva det var tidlegare. Arbeidslivet er komplekst, og utfordringane i ulike delar av yrkesbefolkninga er samansett. Det vil det òg vere for LHBT-befolkninga.

Les mer.

Kilde: stami.no