Pressemelding fra regjeringen | Dato: 23.08.2023


 

– Det ligger et stort potensial for nærings- og industriutvikling i helse- og livsvitenskap. Vi står ovenfor en situasjon der vi blir flere eldre og færre helsearbeidere. Med veikartet skal vi få fart på norsk omstilling og gi næringslivet verktøyene de trenger for å utvikle smarte løsninger på utfordringene vi står ovenfor, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Formålet med veikartet er å vise den store bredden i regjeringens politikk for å fremme og styrke helsenæringen i Norge. Veikartet staker ut en kurs ved å konkretisere regjeringens ambisjoner for helsenæringen. Det skjer gjennom 41 tiltak og 12 innsatsområder.

– Alle i Norge skal ha tilgang til gode helsetjenester uavhengig av økonomi og bosted. Da er vi helt avhengige av ny teknologi, nye produkter og tjenester fra gode leverandører til helsetjenesten, som lar oss utnytte ressurser smartere. Det gir trygghet i hverdagen og mer brukervennlige løsninger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nasjonal satsing på legemiddelproduksjon

Helsenæringen skaper rundt 11 000 grønne arbeidsplasser i hele landet og bidrar til norsk omstilling. Veikartet er innrettet mot den delen av næringslivet som utvikler legemidler, medisinsk utstyr og digitale verktøy. Ett av tiltakene er å etablere en nasjonal satsing på legemiddelproduksjon innenfor eksisterende rammer og virkemidler.

– Norge har sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer innenfor legemidler. Nå etablerer vi en nasjonal satsing på legemiddelproduksjon som legger til rette for enda bedre utnyttelse av kapasitet og kompetanse. Samtidig vil vi utrede hvordan helsenæringen kan dra nytte av katapultordningen. Dette vil kunne gi de små og mellomstore bedriftene ressursene de trenger for å satse, sier Vestre.

Katapultordningen støtter flerbrukssentre for testing og simulering av nye produkter og prosesser. Ordningen kan gi bedriftene tilgang til infrastruktur de ellers ikke ville hatt. I samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet har Siva fått i oppdrag å gjennomføre disse tiltakene.

Det offentliges ansvar

Veikartet synliggjør hvordan Regjeringens helsepolitikk skaper nye muligheter for næringslivet, og gir næringen et overblikk over hvilke behov helse- og omsorgssektoren har framover.

– Vår felles helsetjeneste trenger å ha en levende leverandørindustri rundt seg. En bærekraftig helsetjeneste som holder høy kvalitet må utvikles i tett samhandling mellom teknologisk utvikling, akademia og tjenesten. Den offentlige helsetjenesten skal være en god og forutsigbar samarbeidspartner for næringslivet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det offentlige er en viktig aktør for helsenæringen. Derfor jobber regjeringen med å forenkle regelverket for offentlige anskaffelser samtidig som klima- og miljøhensyn vektes tyngre.

Etablerer en arena for dialog

Regjeringen etablerer en arena for dialog mellom ansvarlige departementer og representanter fra helsenæringen. Her vil det jobbes videre med veikartet og diskutere fremtidige tiltak for å få vekst i næringen fremover.

– Vi står ovenfor mange utfordringer innen helsesektoren i årene som kommer. Vi ser derfor et klart behov for samspill mellom myndighetene og helsenæringen. Arenaen vil ikke bare bidra til en enda bedre forståelse av hverandres ståsted, men også utløse nye innovasjoner og løsninger som er med å rigge Norge for fremtiden, tilføyer Vestre.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no