Å bygge bro mellom ulike fagmiljøer gjennom bruk av tverrprofesjonelle team kan forbedre kvaliteten på tjenestene, ikke minst innen helse. Det kan gi bedre omsorg, riktigere fordeling av ressurser og økt pasientsikkerhet. I vår tid, med en rekke uventede hendelser som pandemi, teknologiske fremskritt og globale politiske anslag, er viktigheten av tverrprofesjonelt samarbeid blitt særlig synliggjort i samfunnet.

Men, til tross for radikale endringer i samfunnet og økt behov for samarbeid, har ikke tverrfaglighet lykkes å implementeres suksessfullt i praksis.

Les mer.

Kilde: nhh.no