Flere undersøkelser viser at en stor andel medarbeidere, og også mellomledere, slutter på grunn av misnøye med sin leder. Naturlig nok er det få som velger å si det direkte til lederen det gjelder. Å kritisere lederen direkte kan blant annet skade fremtidige karrieremuligheter.

Tidligere forskning på gjennomtrekk blant medarbeidere, viser at både tilfredshet med leder og kvaliteten på relasjonen mellom leder og medarbeider, er viktig. En relasjon basert på tillit, respekt og gjensidig forpliktelse øker medarbeidernes lojalitet og ønske om å bli i jobben. En relasjon som derimot bygger primært på autoritet og en avtalt byttehandel av goder og tjenester, øker risikoen for at medarbeideren velger en annen jobb.

Disse funnene gir imidlertid ikke så mye innsikt i hva det er ledere spesifikt gjør i det daglige som er avgjørende for om medarbeiderne ønsker å bli eller slutte.

Les mer.

Kilde: bi.no