Landsmøtet er forumets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert andre år (partallsår). Datoen skal offentliggjøres minst to måneder før landsmøtet.

Saker til behandling på landsmøtet må være styret i hende minst fire uker før landsmøtet (fristen gikk ut 05.10).

Saksdokumentene gjøres tilgjengelige senest to uker før landsmøtet. Styret skal avgi innstilling til landsmøtet i innkomne saker.

Saksliste og -dokumenter

a. Godkjenning

Fastsettelse av antall stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent(er)
Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps

b. Beretning siden forrige landsmøte

c. Regnskap med revisors beretning
Årsregnskap 2020
Revisjonsberetning 2020
Årsregnskap 2021 med revisjonsberetning

d. Fastsettelse av kontingent

e. Budsjett

f. Innkomne forslag (ingen)

g. Strategiplan

h. Valg

Påmelding

Medlemmer som deltar på Service- og tjenestekonferansen 2022, melder seg på landsmøtet under registreringen til konferansen.

Andre medlemmer som ønsker å delta på landsmøtet, sender en e-post.