Arbeidsplasskonflikter er ofte definert som mellommenneskelige relasjoner preget av sterk uenighet eller motsetning mellom kolleger eller mellom overordnede og ansatte.

Spenningene oppstår på grunn av motstridende interesser som kan være reelle eller innbilte.

Påvirker helsa negativt

Allerede for mer enn 20 år siden ble mellommenneskelige konflikter diskutert som en av de viktigste stressfaktorene på arbeidsplassen som påvirker ansattes fysiske og psykiske helse negativt.

− Vi vet at psykososiale arbeidsmiljøfaktorer påvirker risikoen for psykiske plager og muskelskjelettplager, som er de to viktigste årsakene til langtidssykefravær. Det er likevel fortsatt begrenset kunnskap om hvilke spesifikke arbeidsmiljøfaktorer som påvirker sykefraværet. I tillegg mangler studier som undersøker nettopp sammenhengen mellom konflikter på arbeidsplassen og sykefraværsnivå, sier Tom Sterud, forsker ved STAMI.

Les mer.

Kilde: stami.no