Det er bred enighet i kommunesektoren om at digitalisering og smart bruk av teknologi er sentrale virkemidler for å heve pasientsikkerheten, sikre bedre samhandling, få økt kapasitet, og videreutvikle helse- og omsorgstjenesten. Stat og kommune er enige om at sektoren som helhet bør arbeide sammen om de store fremtidige utfordringene. Målet er å skape løsninger i felleskap, og ikke hver for seg.

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

For å oppnå gevinster på kort sikt, og legge grunnlaget for langsiktige løsninger, har KS i samarbeid med kommunene prioritert fem e-helseområder høyt de neste tre til fem årene.

Les mer.

Kilde: ks.no