Meldingen skal etter planen bli lagt fram for Stortinget våren 2023. Den vil redegjøre for hvordan staten arbeider for bedre levekår i utsatte byområder, og foreslå hvordan stat og kommune i samarbeid kan gjøre det framover.

Erfaringer fra arbeidet med områdesatsingene i levekårsutsatte byområder vil bli en del av meldingen. Staten har i dag et samarbeid om områdesatsinger med Oslo, Bergen, Stavanger, Drammen og Trondheim. I tillegg har regjeringen i budsjettforslaget for 2023 foreslått å sette av 15 millioner kroner til nye samarbeidsavtaler om områdesatsinger i nye byer.

Viktige temaer i meldingen vil blant annet være innsats for å skape gode bo-, oppvekst- og nærmiljøer i byene og innsats for økt samfunnsdeltakelse og livskvalitet.

Et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med meldingen vil være NOU 2020: 16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle, som omhandler levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge, samt innspillene fra høringen av utredningen.

Les mer.

Kilde: husbanken.no