Språk og teknologi for alle

Språkrådets strategi prioriterer dei tre områda nynorsk, språkteknologi og kunnskapssektoren. I lys av utviklinga av allment tilgjengelege KI-baserte generative språkmodellar i 2023 ser Språkrådet at den samla innsatsen på desse felta må intensiverast i åra som kjem. Etterspurnaden etter gode digitale språkdata for norsk vil bli endå større, og behovet for utvikling av norsk fagspråk og terminologi vil auka i både privat og offentleg sektor. Med KI-teknologien blir språkdata ein viktig strategisk ressurs, både for at Noreg skal kunna byggja generative språkmodellar som formidlar norsk kultur og norske haldningar, og for at det skal vera mogleg å utvikla domenespesifikke KI-verktøy til å effektivisera prosessar og gjera konkrete produkt og tenester betre. Derfor meiner Språkrådet at språkdata for framtida må definerast som datasett av særleg høg strategisk verdi («high-value datasets», HVD) for Noreg.

Les mer.

Kilde: sprakradet.no