Det er viktig at alle har moglegheit til å logge seg på offentlege digitale tenester. Derfor har regjeringa laga eit forslag til ny strategi for elektronisk ID i offentleg sektor. Målet er at alle skal kunne skaffe seg ein eID og at vi får velfungerande konkurranse i eID-leverandørmarknaden. Dagens strategi er frå 2008 og går ut på å bruke marknadsløysingar som mellom anna BankID for å logge inn via ID-porten til offentlege digitale tenester. Regjeringa sender no forslag til ny strategi for eID i offentleg sektor på høyring.

-Vi må òg sørge for at personar som ikkje evnar å nytte digitale tenester sjølve, får den hjelpa dei treng, seier han.

Regjeringa foreslår derfor fleire tiltak - mellom anna ein offentleg eID på høgt nivå som supplement til marknadsløysingane og fullmaktsløysingar som gjer det mogleg å få tilgang til offentlege tenester på vegne av ein annan.

Det blir også foreslått å leggje til rette for digital ID-kontroll, rammar for bruk av eID i jobbsamanheng for offentleg tilsette og dessutan tiltak for å styrke felles IT-løysingar som bygger opp under samordna innlogging til offentlege tenester.

Høyringsfristen er 22. august.

Se høyringen om forslag til ny strategi for eID i offentleg sektor her.

Pressemelding fra Kommunal- og distriktsdepartementet 20.06.22