Ungdom som står utanfor arbeid, opplæring og utdanning er ei slik sårbar gruppe. På fagspråket blir dei ofte omtalt under nemninga NEET, ei forkorting for «Not in Education, Employment, or Training».

Det handlar altså om å ha hamna i eit slags limbo der ein verken jobbar, går på skule eller er lærling. Ikkje alle kjem seg ut av denne situasjonen på eiga hand, og mange har psykiske, fysiske og språkrelaterte utfordringar.

– Dette er ungdommar som har lite erfaring med velferdssystemet, men som samtidig er i ein livssituasjon der dei treng støtte frå tenester som Nav, seier Seddighi.

Les mer.

Kilde: forskning.no