I mai fikk Kommunal- og distriktsdepartementet overlevert rapporten «Bostøtten – opprydning og forankring» som både evaluerer dagens bostøtteordning og sier noe om hvordan den bør se ut i fremtiden. Ekspertutvalget bak rapporten ble oppnevnt av den forrige regjeringen og startet arbeidet i 2019. Rapporten har vært ute på høring, med frist 1. september.  

Valg av bolig

I sitt høringsinnspill peker rådet på intensjonen med bostøtten som et sentralt virkemiddel i bolig- og sosialpolitikken. Rådet mener eldrepolitikk og boligpolitikk må ses i sammenheng, slik at eldre som trenger bistand og tilrettelegging for å ha en bolig som er egnet i alderdommen, får det.

Les mer.

KIlde: aldersvennlig.no