Ina Synøve Borsheim er prosjektleder for Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg. Til daglig arbeider hun som bibliotekkonsulent ved Svelvik bibliotek i Drammen kommune. Foto: Torbjørn Vinje
Ina Synøve Borsheim er prosjektleder for Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg. Til daglig arbeider hun som bibliotekkonsulent ved Svelvik bibliotek i Drammen kommune. Foto: Torbjørn Vinje

Den 5. april ble resultatene fra en undersøkelse blant innbyggerne i Drammen og Indre Østfold presentert på Deichman i Bjørvika, Oslo. 

Prosjektet avsluttes med en erfaringskonferanse i mai 2023, og undersøkelsen er et ledd i det videre arbeidet. Til sammen 1200 personer er intervjuet på tlf, med 600 i hver kommune, og de er stilt spørsmål med tema samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg – kommunens servicefunksjon. 

Deichman Bjørvika er landets største bibliotek. Her fra foajeen rett innenfor hovedinngangen. Foto: Torbjørn Vinje
Deichman Bjørvika er landets største bibliotek. Her fra foajeen rett innenfor hovedinngangen. Foto: Torbjørn Vinje

Om prosjektet

Prosjektet ser på effekter og utfordringer ved både samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg. Dette er forsøkt gjort på mange ulike måter, men lite informasjon er samlet av resultater og vurderinger av slike prosjekter.

Mange kommuner jobber på ulikt vis med å finne samarbeidsformer mellom biblioteket og kommunens servicefunksjon. Drammen kommune og Indre Østfold kommune jobber sammen om prosjektet og det deltar et stort utvalg ansatte fra begge kommunene med ulike erfaringer. Sentrale spørsmål er:

  • Hva er beste praksis for samarbeid mellom bibliotek og innbyggertorg?
  • Hva fungerer og hva fungerer ikke?
  • Hvordan kan tjenestene bli bedre?

Prosjektet består av tre temaområder som tre prosjektgrupper skal jobbe med for å til slutt å kunne lage en modell som beskriver effekter, synergier og utvikling av bibliotek og innbyggertorg. De tre temaområdene er:

  • Samorganisering og samlokalisering 
  • Ulike roller på samme møteplass
  • Stedsutvikling

Tre viktigste erfaringer og funn fra undersøkelsen:

Tlf og nett foretrukne kanaler

Nesten 4 av 10 innbyggere har vært i kontakt med et innbyggertorg det siste året, mens andelen som har vært i kontakt med biblioteket det siste året ligger noe høyere. Innbyggerne i Indre Østfold oppgir oftere at de har vært i kontakt med innbyggertorg, og de opplever innbyggertorg som mer tilgjengelig sammenlignet med innbyggerne i Drammen.

Telefon og kommunens nettsider er de foretrukne kanalene når innbyggerne skal kontakte kommunen. Kun 1 av 10 foretrekker fysisk oppmøte. Likevel svarer over halvparten at det er viktig med et sted i nærområdet hvor man kan treffe noen som kan gi råd og veiledning om kommunale tjenester. Dette tyder på at selv om man ikke har fysisk oppmøte som foretrukken kontaktform, er det viktig for innbyggerne at muligheten er der om behovet for råd/veiledning skulle oppstå. Innbyggerne i Indre Østfold foretrekker i større grad fysisk oppmøte og oppgir at det er viktigere med et sted i nærområdet hvor de kan få råd/veiledning, sammenlignet med innbyggerne i Drammen.

Positive til samlokalisering

Generelt er innbyggerne positive til samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg. Flertallet er enige i at samlokalisering gir et bedre tilbud til innbyggerne, og svært få oppgir at de vil bruke biblioteket mindre som følge av samlokalisering.

Likevel må man være oppmerksomme på mindretallets bekymringer. 1 av 5 vil ha mindre tillit til svarene de får fra de ansatte når bibliotekarer og innbyggertorgansatte står i samme skranke. Videre svarer nær 1 av 4 at bibliotekets uavhengighet blir utfordret ved samlokalisering. Dette begrunnes blant annet med at det blir en uklar sammenblanding av to ulike tjenester, at det gir kommunen mulighet til å påvirke tilbudet på biblioteket og at det blir mer folk/støy på biblioteket. De eldste innbyggerne (70 år+) er noe mer skeptiske til samlokalisering enn andre innbyggere.

Det er mye spenstig arkitektur på møteplassen Deichman Bjørvika. Foto: Torbjørn Vinje
Det er mye spenstig arkitektur på møteplassen Deichman Bjørvika. Foto: Torbjørn Vinje

Tilgang på møteplasser i nærområdet

Innbyggerne opplever til en viss grad at de har god tilgang på møteplasser i sitt nærområde. De fra Indre Østfold opplever bedre tilgang på møteplasser enn de fra Drammen. Kafeer, bibliotek og ulike serveringssted nevnes som møteplasser en kunne tenkt seg. Flertallet av innbyggerne oppgir at det er behov for flere kulturarrangementer, mens 1 av 3 sier det er behov for flere debattarrangementer i nærområdet. Foredrag med forfattere er den mest populære aktiviteten som folk ønsker å bruke, eller vil vurdere å bruke, på et samlokalisert innbyggertorg/bibliotek.

Muligheten til å enkelt kunne parkere ved bibliotek og innbyggertorg er viktig for innbyggerne, mens muligheten til å reise kollektiv er mindre viktig. Parkering er viktigst i begge kommuner, men andelen som oppgir at parkering er viktig er klart størst i Indre Østfold.

Foto: Fra rapportens forside.
Foto: Fra rapportens forside.

Rapporten fra innbyggerundersøkelsen

Samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg

En innbyggerundersøkelse utført i Drammen og Indre Østfold kommune.

 

 

 

Bakgrunn for prosjektet

I forbindelse med kommunesammenslåingene har både Drammen og Indre Østfold endret organisasjonsstruktur og plassert bibliotekets ansatte og innbyggertorgenes ansatte i samme virksomhet. På noen lokasjoner, hovedsakelig i Indre Østfold, er disse også samlokalisert. 

I Drammen er biblioteket organisert i to avdelinger mens innbyggertorget er en egen avdeling. 

I Indre Østfold er Innbyggertorg og bibliotek organisert i samme seksjon - i tillegg er de samlokalisert i fem fysiske møteplasser som hver utgjør en egen avdeling med avdelingsleder. Fungerende biblioteksjef er innsatt som enhetsleder for alle fem avdelingene.

Hensikten med samorganiseringen er å tenke nytt rundt hvordan innbyggere skal møtes og hvordan kommunen fremstår utad til sine egne innbyggere. Felles for bibliotek og innbyggertorg er at man skal fungere som møteplasser. 

Gode møteplasser i kommunedelene har blitt særlig viktig etter kommunesammenslåingene. Mens kommunene før gjerne hadde et sentrum å utvikle, er det nå mange mindre sentrumsområder. Det er derfor blitt særlig viktig å skape forutsetningene for nærdemokrati og god stedsutvikling i de ulike kommunedelene - slik at alle innbyggere føler seg ivaretatt i de nye storkommunene.

Prosjektet kan i Drammen også sees i sammenheng med det pågående knutepunktprosjektet som handler om å skape gode møteplasser for kommunedelene og arenaer for nærdemokrati. Det presiseres likevel at et knutepunkt ikke nødvendigvis innebærer innbyggertorg og bibliotek - selv om dette er funksjoner som noen ganger er plassert der.

Samorganiseringen i kommunene tar utgangspunkt i at samkjøring og samarbeid mellom innbyggertorg og bibliotek vil gi merverdi til innbyggere og sørge for et bedre tjenestetilbud. Flere steder i landet er disse samlokalisert, men det er sjeldnere at de samorganiseres. Spesielt i større enheter slik som i Drammen og Indre Østfold. Prosjektet ønsker å ta utgangspunkt i kommunens situasjon, og se på hvilken betydning samorganiseringen kan ha for tjenestene. Dette ser de på som en nyttig undersøkelse både i egne kommuner og i nasjonal sammenheng.