I beste fall kan Kobo gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 770 millioner kroner over ti år. Det er mer enn tjenesteeier i Husbanken, Beate Diseth så for seg. Faktisk nesten 500 millioner kroner mer enn hun og prosjektet selv anslo ville være gevinstene av å utvikle et digitalt system for kommunale boliger for alle norske kommuner.

– Det er jo fantastisk om Oslo Economics beste scenario slår til! Det blir jo enda mye bedre enn vi kunne forestille oss, utbryter hun.

I utgangspunktet la prosjektet til grunn en kostnadsbesparelse på 187 millioner kroner for hele landet, pluss kvalitative gevinster, noe som i høyeste grad ville forsvare den nasjonale bevilgninga på 90 millioner kroner over tre år.

Sparer mye arbeidstid

Oslo Economics gevinstberegning av Kobo er gjort på bakgrunn av analyser av prosjektets styringsdokumenter og gevinstrealiseringsplan, intervju med 12 kommuner, møter med Husbanken, statistikk fra SSB, samt rapporter og undersøkelser fra andre prosjekter.

Ifølge beregninga er det mye mer å hente på spart arbeidstid som følge av mer effektiv saksbehandling enn prosjektet selv anslo i begynnelsen.

– Tidligere anslag undervurderer dagens ressursbruk til saksbehandling av boligsøknader i kommunene, sier Karl Rikard Løvhaug fra Oslo Economics og fortsetter:

Les mer.

Kilde: husbanken.no