Måleindikatorer for universell utforming. Illustrasjonsbilde: Difi.
Måleindikatorer for universell utforming. Illustrasjonsbilde: Difi.

Tilsynet kan ikkje lese direkte ut av ei nettside om ho er utforma i samsvar med krava i standarden for universell utforming av nettsider, WCAG 2.0. Difor treng vi indikatorar som gir oss «indikasjonar» om i kva grad krava til universell utforming er ivaretekne.

Les mer.