Formål

Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentlig service, samt fungere som en ressurs for å styrke og utvikle medlemmenes faglige dyktighet.

Visjon

Pådriver for bedre offentlig service - det skal være enkelt å møte det offentlige.

Strategi

Forum for offentlig service jobber for å forenkle og forbedre offentlig service og tjenesteyting gjennom samhandling og samordning.

Les mer.

Medlemmer

Alle offentlige virksomheter kan være medlemmer i Forum for offentlig service. Private virksomheter og enkeltpersoner kan være assosierte medlemmer uten stemmerett på landsmøtene.

Medlemsoversikt.

Innmelding og endring av kontaktinformasjon.

Gradert kontingent

Kontingentsatser pr år

Innbyggertall (organisasjoner, private, kommunale, interkommunale, fylkeskommuner og statlige virksomheter: antall ansatte * 1000)

Kontingent 2020

Under 10 000

2 975

10 000 - 20 000

3 450

20 000 - 30 000

4 100

30 000 - 40 000

4 680

40 000 - 50 000

5 250

50 000 - 75 000

6 660

75 000 - 100 000

8 100

Over 100 000

10 950

For organisasjoner, private, kommunale, interkommunale, fylkeskommuner og statlige virksomheter multipliseres antall ansatte med 1000 for å finne rett intervall. For de store statlige virksomhetene, de største kommunene og ev andre behandles hver organisatorisk enhet som en selvstendig virksomhet. Eksempler på organisatoriske enheter som må ha egne medlemskap:

  • Hvert NAV-kontor
  • Hver skatteregion
  • Hvert regionkontor i Husbanken
  • Hver bydel i Oslo
  • Hver etat i Oslo (f eks Bymiljøetaten)

Personlig medlemskap:

  • Studenter/pensjonister: Kr 290,- pr år
  • Andre personer: Kr 580,- pr år

Forumets organer

Landsmøte og styre. I tillegg kan styret opprette fagråd og sekretariat.

Landsmøtet

Landsmøtet er forumets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert andre år (partallsår). Datoen skal offentliggjøres to måneder før landsmøtet. Saker til behandling på landsmøtet, må være sentralstyret i hende minst fire uker før landsmøtet. Saksdokumenter sendes ut senest to uker før landsmøtet. Styret skal avgi innstilling til landsmøtet i innkomne saker. Ekstraordinært landsmøte kan kreves av et flertall i styret, eller ¼ av medlemmene, og innkalling skjer da med minst 4 ukers varsel. Et ekstraordinært landsmøte sammensettes som et ordinært landsmøte. Kun den (de) saken(e) som var grunnlaget for kravet om ekstraordinært landsmøte, kan behandles.

Styret

Styret i forumet består av 7 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Ved hvert landsmøte er hele styret med varamedlemmer på valg. Valgkomite skal om mulig sikre at noen i styret gjenvelges for en ny periode. Ved sammensetning av styret skal en søke å fordele medlemmene slik at en får en jevn fordeling mellom kjønn og geografisk tilhørighet. Styret dekker følgende funksjoner: Leder, nestleder, kasserer og 4 styremedlemmer. Landsmøtet velger styrets leder, for øvrig konstituerer styret seg selv.

Daglig leder

Daglig leder bistår styret med å iverksette landsmøtets og styrets vedtak. Funksjonen leies inn som en tjeneste fra en dertil egnet samarbeidspartner. Daglig leder mottar sine instrukser fra styret ved forumets leder eller fra den styret utpeker.

Valgkomitè og revisor.

Valgkomité (to medlemmer og en vara) og revisor velges på landsmøtene.

Vedtekter

Vedtekter vedtatt på landsmøtet 2018, 07.11

Personvernerklæring

Forum for offentlig service innhenter opplysninger om deg for å kunne gi deg så gode og riktige tjenester som mulig. Vi tar ditt personvern på alvor og personvernerklæringen skal gi et inntrykk av hvilke personopplysninger vi innhenter, hvordan disse behandles og hvilke rettigheter du har over dine opplysninger.