- Brukerorientering og -involvering er hyppig brukte ord i utvikling og forbedring av offentlige tjenester og tilbud. Våre innspill kan virke som om vi «slår inn åpne dører», men det er fortsatt mange eksempler på at brukerne ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor i praksis, påpeker Vinje. - Derfor ønsker vi å vektlegge dette i en fase der regjeringen fortsatt samler innspill og faktagrunnlag for å lage et godt politisk fundament for stortingsmeldingen.

Vinn vinn

- All erfaring viser at tilbudene blir bedre ved å ta med brukerne på råd, både for det offentlige som skal drifte stedene og ikke minst for brukerne selv, poengterer Vinje. - Vi viser til et fersk eksempel som illustrerer dette på en god måte: SINTEF-rapporten Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser - erfaringer fra norske kommuner (publisert 03.03.20).

Forskningsrapportens råd til kommuner som skal gi bolig til innbyggere med både rusproblemer og psykiske lidelser (ROP), er at beboernes stemmer må bli hørt. Hvor skal boligene ligge? Hvilke type boliger skal de få?

Rapporten påpeker at beboernes stemmer sjelden kommer fram når kommunene planlegger nye botilbud. Det skjer ikke ofte at personer med ROP-lidelser er med på byggemøter eller at de blir involvert i utformingen av boligene, slik det er vanlig i ordinære boligprosjekter.

Hverken forskere eller det offentlige har tidligere undersøkt hva det betyr å involvere beboerne. Hva skjer når de selv får bestemme planløsning, farger på veggene og fliser på badet? Påvirker det hvordan de vil mestre å bo i huset eller leiligheten?

Må være tydelig hvem som skal gjøre hva

Andre erfaringer som påpekes i rapporten er at det er et stort behov for tverrfaglige arenaer der problemstillinger, erfaringer og løsninger kan presenteres og diskuteres.

Ikke bare samarbeid er viktig. For at botilbudet for denne gruppen skal lykkes, er det også viktig med en tydelig fordeling av oppgaver og ansvar mellom etater i kommunen og mellom kommunen, fastlege og spesialisthelsetjeneste.

Og politikerne må med. Politisk forankring gjennom en kommuneplan og/eller en boligpolitisk handlingsplan i tillegg til en gjennomtenkt informasjonsstrategi, er av stor betydning når nabolag skal informeres og føle seg trygge og ivaretatt.

Omsorg mellom mennesker

Uformelle møteplasser kan gi grunnlag for mestringsfølelse og sosial interaksjon med andre, og det kan igjen skape relasjoner, kanskje vennskap. Slike steder kan bygge hverdagslig og medmenneskelig omsorg og inkludering, bidra til et rausere samfunn, og forebygge utenforskap og ensomhet.

– Vår erfaring etter å ha undersøkt botilbud for personer med ROP-lidelser, samt fra andre prosjekter som har undersøkt sårbare, ensomme grupper i samfunnet, er at man gjerne glemmer betydningen av omgivelser som legger til rette for relasjonell omsorg, sier prosjektleder Solvår Wågø til forskning.no.

I Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn fra 2019 trekkes det fram nye måter å drive psykisk helsearbeid på. Der er søkelyset på lokalsamfunn, deltakelse og samskaping. Dette betyr at nye løsninger for mennesker med psykiske lidelser også må omhandle andre fysiske arenaer enn boligene. Å bo er viktig, men også andre arenaer for deltagelse og tilhørighet må etableres.

– Vi mener at man trenger å hente inn mer kunnskap og utveksle erfaringer om hvordan man kan skape nettopp slike arenaer, sier Wågø.

Erfaringene er overførbare

- Erfaringene fra SINTEFs forskningsrapport er overførbare til arbeidet med alle sårbare grupper i samfunnet som trenger et tilrettelagt botilbud. Stortingsmeldingen må bruke all tilgjengelig forskning innen boligsosialt arbeid, og påpeke viktigheten av en praksis med reell brukermedvirkning, tverrfaglighet, politisk forankring og samskaping, avslutter Torbjørn Vinje, daglig leder i Forum for offentlig service.

Kilder:


Kontaktinformasjon: Torbjørn Vinje, post@offentligservice.no, 959 63 903.

Bilder: Torbjørn Vinje, daglig leder, Forum for offentlig service finnes her.

Forum for offentlig service er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig. Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentlig service, samt fungere som en ressurs for å styrke og utvikle medlemmenes faglige dyktighet. Mer info på offentligservice.no.