Målgruppe for tiltakene

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom og sosial eksklusjon. Herunder personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet.

Hvem kan få tilskudd?

Det er fem formelle krav som må være oppfylt:

  1. Virksomheten må selv definere seg som en sosial entreprenør
  2. Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte
  3. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte
  4. Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid.
  5. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon)

Virksomheten må i tillegg sannsynliggjøre at den har et økonomisk potensiale og vil kunne bli selvstendig og økonomisk bærekraftig på sikt.

Les mer.

Kilde: Nav