Rundt halvparten av virksomhetene har gitt en øvre ramme for hvor mange dager folk kan jobbe hjemmefra, mens 30 prosent ikke har en slik ramme.

– Dette viser at erfaringene fra pandemien trolig har ført til varige endringer i arbeidshverdagen i staten. Det har blitt vanligere med hjemmekontor, færre reiser og flere digitale møter enn før pandemien, sier Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister. 

Kunnskapsbasert utvikling av arbeidsgiverpolitikken

Tallene er hentet fra Arbeidsgiverbarometeret i staten for høsten 2021. Barometeret ble utviklet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020, for å legge til rette for en kunnskapsbasert utvikling av arbeidsgiverpolitikken i staten. Undersøkelsen går til de nesten 200 HR-lederne i det statlige tariffområdet, og gjennomføres to ganger i året. Temaer som belyses i høstens undersøkelse er blant annet oppfølging av arbeidsgiverstrategien i staten, hjemmearbeid og kjernetid, utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde kompetanse, klima og miljø samt oppfølging av rus og avhengighet.

Behov for kompetanse

Undersøkelsen viser at den viktigste driveren for endring og omstilling i de statlige virksomhetene er ny teknologi. Mange har også behov for annen kompetanse enn den som dekkes av dagens ansatte. Det gjelder særlig innenfor områder som digitalisering, innovasjon og prosjektledelse. Kompetansebehovet løses primært gjennom kompetanseheving av dagens ansatte og nyrekruttering, men mange virksomheter vil også samarbeide tettere med andre statlige virksomheter.

– Dersom vi skal kunne løse viktige samfunnsutfordringer, som klima, utenforskap og en aldrende befolkning, trenger staten å tenke nytt og innovativt. Jeg er glad for at virksomhetene ønsker å samarbeide tettere om dette. Samtidig vil vi stille opp for virksomhetene, blant annet ved å støtte DFØ i å videreutvikle tilbudet til virksomhetene, sier Gram.

DFØ skal blant annet utvikle et kompetansetilbud i grunnleggende forvaltningskompetanse til de statsansatte, samt videreutvikle sitt kompetansetilbud til ledere i staten.

Styrket partssamarbeid

Under pandemien har partssamarbeidet i det statlige tariffområdet blitt styrket. 94 prosent av HR-lederne rapporterer om godt samarbeid med tillitsvalgte, 32 prosent oppgir at samarbeidet har blitt bedre de siste 6 måneder, mens 63 prosent svarer at det ikke har vært noen endring.

– Dette viser at vi har et godt utgangspunkt for å gjennomføre et av regjeringens viktigste prosjekter, nemlig tillitsreformen. I dette arbeidet står partssamarbeidet helt sentralt, derfor har jeg, sammen med statsministeren, invitert partene i arbeidslivet til et innspillsmøte på nyåret, sier Gram.

Pressemelding fra regjeringen.no