Bakgrunn

Prosjektet ble startet opp i 2016 i regi av Skattedirektoratet. 

Dagens register gir ikke lenger den verdien samfunnet og brukerne forventer. Systemet ble laget i en annen tid og for en annen hverdag. Endret befolkningssammensetning og økt mobilitet blant personer både innenlands og over landegrensene, gir nye samfunnsbehov som dagens register ikke tar høyde for. I tillegg foregår saksbehandling fortsatt manuelt, på papirskjemaer som deles via fysiske postforsendelser. Det kan ta både uker og måneder fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert. Forsinkelsene koster samfunnet betydelige summer hvert år.

Komplett modernisering

Prosjektet jobber med en komplett modernisering av dagens register for at det skal speile dagens og fremtidens samfunn og behov. Moderniseringen betyr at:

 • Millioner av endringer som i dag gjøres på papir vil foregå gjennom løpende elektronisk oppdatering.
 • Manuell saksbehandling erstattes i stor grad med automatisert saksbehandling.
 • Tiden det tar fra en hendelse inntreffer til registeret er oppdatert reduseres fra dager og uker til minutter og sekunder.

Økt datakvalitet og raskere ajourhold

Satsingen skal ivareta økte krav til identitetsforvaltning, økt datakvalitet og raskere ajourhold, i tillegg til å sikre et godt personvern og god tilgjengelighet til folkeregisteropplysninger. Ved endt prosjektperiode vil Norge ha et fullstendig modernisert folkeregister med nye grensesnitt for interaksjon med brukere og nye arbeidsprosesser.

Prosjekt modernisering av Folkeregisteret skal tilrettelegge for:

 • Nytt saksbehandlingssystem tilpasset nye forretningsprosesser for folkeregistervirksomheten i Skatteetaten og med økt grad av automatisering.
 • Nye elektroniske grensesnitt, både for de som leverer informasjon til, og for de som mottar informasjon fra Folkeregisteret.
 • Selvbetjeningsløsning for innbyggerne med innsyn i egne opplysninger, og med mulighet for å melde om endringer.
 • Videreutvikling av Skatteetatens moderniserte infrastruktur og driftsplattform. Plattformen vil blant annet bidra til å sikre døgnkontinuerlig drift og nye tjenester for tilgjengeliggjøring av folkeregisterinformasjon.
 • Tilrettelegging for ny lov, nye forskrifter og instrukser.

Positive effekter på samfunnet

Ambisjonen er at det moderniserte Folkeregisteret skal ha en rekke positive effekter på samfunnet:

 • Gi et godt grunnlag for offentlige og private tjenester, forskning og samfunnsutvikling.
 • Effektiv ressursbruk.
 • Sikre og ivareta personvern.

Folkeregisteret brukes i nesten all offentlig administrasjon relatert til personer, i tillegg til at store deler av privat sektor bruker registeret for å gjøre lovpålagte oppgaver. Prosjektet deler brukere av Folkeregisterets tekniske grensesnitt i to, de som henter ut eller leser data fra registeret, og de som sender inn meldinger om nye eller endrede opplysninger, kalt innmeldere eller produsenter. Begge gruppene berøres av moderniseringen.

Prosjektet jobber etter en plan med fire hovedleveranser som skal leveres løpende gjennom mange små leveranser i hele prosjektperioden.

Smidig arbeidsmetodikk

I Skatteetaten utvikles alle IT-prosjekter etter smidig utviklingsmetode. Smidig metodikk har mange fordeler, men også noen ulemper. Smidig utvikling gir fleksibilitet og fungerer risikoreduserende fordi systemet utvikles stegvis med hyppige leveranser. Det ivaretar også et fokus på kontinuerlig læring. Samtidig gjør smidig arbeidsmetodikk Skatteetaten mindre forutsigbar for omgivelsene, da de ikke kan gi svar på spørsmål om detaljene i fremtidige leveranser.

For å forberede samfunnet på konsekvensene av modernisert folkeregister, jobber prosjektet aktivt med å informere og involvere virksomheter som blir berørt. 

Digitalisering av arbeidsprosesser hos innmeldere

Et modernisert folkeregister er ikke bedre enn kvaliteten på informasjonen som finnes i registeret. Derfor arbeider prosjekt modernisering av Folkeregisteret aktivt og systematisk med sentrale aktører for å digitalisere og effektivisere arbeidsprosesser for innsendingen av opplysninger. 

Flere offentlige, og noen få private virksomheter sender inn opplysninger til Folkeregisteret. Parallelt med moderniseringen av selve registeret, digitaliserer også de mest sentrale innmelderne, produsentene, egne løsninger for å tilpasse seg et modernisert register.

Digitalisering og automatisering - et temposkifte

Den største effektivitetsforbedringen kommer av at prosesser som i dag tar dager, uker og av og til måneder, vil ta sekunder og minutter, forutsatt at prosessene blir automatisert. Jo flere meldinger som sendes elektronisk til det moderniserte registeret, desto raskere vil informasjonen bli oppdatert. Prosjektet tilstreber derfor å få til automatisert saksbehandling så langt det lar seg gjøre.

Automatisert saksbehandling forutsetter at informasjonen mottas elektronisk fra de virksomhetene som sender den inn til Skatteetaten. Det nye Folkeregisteret vil tilrettelegge for elektronisk innsending av meldinger. Etaten kan for eksempel ikke kontrollere hvordan eller hvor lang tid det tar fra en melding om et dødsfall skrives av legen, til den ankommer, bare hvordan etaten saksbehandler meldingen.

Ved elektronisk innsending vil meldinger om endringer i Folkeregisteret bli behandlet, registrert og oppdatert i registeret i løpet av sekunder og minutter. De sakene som går til manuell behandling vil naturligvis ta litt lengre tid. 

Mål for tilgjengelighet og responstider

Modernisert folkeregister vil være tilgjengelig 24/7, med en oppetid på 99,8 prosent. Planen er at endelig forvaltnings- og driftsplattformsregime, med rutiner og bemanning, er på plass senest fra og med 2020.

I prosjektperioden, hvor dagens og ny løsning kjøres i parallell, er tilgjengeligheten på 99,5 prosent.

Kilde: skatteetaten.no