Pressemelding fra Husbanken

Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn. Gode boforhold er viktig for barna her og nå. I tillegg viser omfattende forskning at barn som bor bra får bedre levekår som voksne. Hele 35 000 barn i 13 000 familier har lav inntekt og bor trangt i leid bolig.

– Derfor er bedre boliger for barn og unge så viktig i det boligsosiale arbeidet. Resultatene viser at 2019 var året da kommunene virkelig knekte barnekoden, sier administrerende direktør Osmund Kaldheim i Husbanken.

Han trekker blant annet frem at kommunene i økende grad bruker «barna først» som tilnærming - at barnets beste står i sentrum når barnefamilier trenger hjelp til å bytte bolig for å bo bra. Flere barnefamilier fikk i 2019 lån og tilskudd til å kjøpe egen bolig egnet for barn. I tillegg satset kommunene på større utleieboliger egnet for barnefamilier.

Over 600 barn fikk ny bolig etter ekstratildeling av etableringstilskudd

Et av bevisene på at kommunene har knekt barnekoden, var at de i høy grad kjente sin besøkelsestid da rammen for tilskudd til etablering ble økt med 110 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i juni.

– I løpet av noen få måneder fikk mer enn 240 familier mulighet til å kjøpe en egnet bolig ved hjelp av startlån og tilleggsbevilgningen til etableringstilskudd. Hele 600 barn fikk flytte til et hjem som de kan kalle sitt, sier Kaldheim.

64 prosent av startlånsmidlene til barnefamilier

Kommunenes utbetaling av startlån til boligkjøp for vanskeligstilte økte fra 9,2 milliarder kroner i 2018 til 10,5 milliarder kroner i 2019. 64 prosent av starlånsmidlene i fjor - 6,7 milliarder kroner - gikk til barnefamilier. I alt 4140 barnefamilier mottok startlån i 2019, mot 3788 i 2018.

– Målrettet arbeid fra Husbanken og kommunene med ulike leie-til-eie-modeller, har bidratt til at flere barnefamilier har kunnet etablere seg i egen bolig ved hjelp av lån og tilskudd. Av i alt 5039 husholdninger som flyttet fra boligen de leide og inn i eierbolig i 2019 var 2865 barnefamilier, sier Kaldheim.

Færre, men større kommunale utleieboliger egnet til barnefamilier

I all dialog med kommunene har Husbanken vektlagt behovet for utleieboliger som er tilpasset barnefamilier. Det er også viktig for barna at leieforholdet varer over tid, slik at barna kan beholde venner og gå på samme skole. Dette har medført en klar økning fra 2018 til 2019 i andelen kommunalt disponerte boliger som er 65 m2 og større, som er finansiert med tilskudd til utleieboliger.

– Store boliger utgjør 49 prosent av de boligene som ble finansiert i 2019. Tilsvarende tall for 2018 var om lag 41 prosent. At kommunene investerer i større boliger enn før, viser at de imøtekommer et behov for egnede utleieboliger boliger for barnefamilier som ikke har mulighet til å kjøpe bolig, slår Kaldheim fast.

Les mer om Husbanken og kommunenes arbeid for barnefamilier og andre målgrupper i Husbankens årsrapport 2019 (PDF)

Kilde: husbanken.no