Regjeringen har fått mange tilbakemeldinger fra arbeids- og næringslivet om at det er mangel på fleksible tilbud innenfor digitalisering. I år oppga 41 prosent av norske virksomheter at de hadde et udekket kompetansebehov, ifølge Kompetanse Norges virksomhetsbarometer. NHOs kompetansebarometer har tidligere vist at 2 av 3 medlemsbedrifter i NHO ønsker å styrke den digitale kompetansen til de ansatte.

Videreutdanningstilbudene som det nå gis midler til å utvikle, dekker temaer som digital og bærekraftig næringsutvikling, innovasjonskultur for digitalisering, omstilling og vekst, og løsninger for innføring av digitale teknologier som kunstig intelligens. Bedrifter og klynger som får støtte i årets tildeling er spredt over hele landet og dekker ulike bransjer, eksempelvis DigitalNorway, Kunnskapsparken Helgeland, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Skogbrukets kursinstitutt, Stangeskovene AS til Kongsberggruppen ASA, COWI, Telenor, Schibsted, DNV GL og Aker BP.

– Den teknologiske utviklingen innebærer nye oppgaver som krever annen type kompetanse. Eksempelvis har et prosjekt fått støtte til å gi kompetanse innen bruk av digitale løsninger i bygg- og anleggsnæringen, et annet har fått støtte til å lære hvordan flere kan utvikle og publisere digitale utmarkskart. Det er stadig færre jobber som krever liten eller ingen formell kompetanse, også høyt utdannede opplever endringer som over tid krever faglig påfyll, sier Sanner.

– Digitalisering og ny teknologi er helt avgjørende for at vi skal kunne skape nye jobber i privat sektor, og utvikle bedre og mer effektive tjenester i offentlig sektor. Men da trenger vi digital kompetanse. Derfor er jeg veldig glad for at flere får mulighet til å øke den digitale kompetansen i løpet av arbeidslivet. Det vil komme hele samfunnet til gode, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Tilbudene skal utvikles i samarbeid mellom høyskoler, universiteter eller fagskoler og bedrifter og næringsliv. Det skal være mulig å kombinere videreutdanningene med tilnærmet full jobb, gjennom inndeling i moduler, nettbasert opplæring eller samlinger.

– De nye videreutdanningstilbudene vil gi deltakerne kompetanse som er nødvendig for å utnytte mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling. Særlig for små og mellomstore bedrifter vil det være viktig å få tilgang til slike fleksible tilbud, sier Sanner.

De 20 millionene Kompetanse Norge deler ut til 12 nye prosjekter, kommer i tillegg til 35 millioner kroner som ble tildelt i 2019 og 10 millioner kroner tildelt i 2018.

Tildelingen er del av kompetansereformen «Lære hele livet». Stortingsmeldingen om reformen kommer våren 2020.

Pressemelding 10.12.19 Kunnskapsdepartementet