Tilskotet skal bidra til å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden, og bidra til at dei kan skaffe seg og behalde ein eigna bustad. Husbanken prioriterer prosjekt og tiltak som utviklar nye metodar, konsept og løysingar som kan takast i bruk av fleire.

Les mer.

Kilde: husbanken.no