For at vi skal ha tillit til andre og til institusjoner må vi oppleve dem som pålitelige; ærlige, til å stole på og kompetente. Her til lands er vi vant med en høy grad av tillit til offentlige institusjoner. Norge kom nylig på en tredjeplass i en måling OECD jevnlig gjør om innbyggernes tillit til myndighetene. Denne tilliten har holdt seg stabilt høy sidene disse målingene begynte i 2007.

Innbyggerundersøkelsen 2019 viser at den sosiale tilliten også er høy. På spørsmålet «Synes du at man generelt kan stole på de fleste mennesker, eller synes du man ikke kan være forsiktig nok i omgangen med mennesker?» svarer 75 prosent at «Man kan stole på de fleste». Det er omtrent samme andel som i SSBs verdiundersøkelse fra 2008.

En andel på 17 prosent svarer «Man kan ikke være forsiktig nok i møtet med andre mennesker» (de resterende svarer «Vet ikke»). Denne gruppen oppgir med andre ord å ha lav sosial tillit. Andelen er omtrent som i innbyggerundersøkelse fra 2017, så gruppen har ikke vokst. Den er likevel verd å se litt nærmere på. I alle deler av undersøkelsen skiller nemlig svarene fra denne gruppen seg fra svarene til dem med høy sosial tillit. Et klart mønster trer frem: Tillit til andre mennesker og tillit til offentlige institusjoner går hånd i hånd. Og omvendt.

Les mer.

Kilde: Difi