Målet med strategien er å motvirke digitalt utenforskap og sikre at alle innbyggere som ønsker det kan få mulighet til å heve sin kompetanse slik at de kan bruke digitale verktøy og tjenester.

- Alle skal kunne delta i samfunnet og ta i bruk digitale tjenester. Det er viktig for demokratiet vårt. Da er det viktig å beherske digitale verktøy, sier Helleland.

Siden 2014 har regjeringen støttet kurs og opplæringsvirksomhet i digital kompetanse i kommunene. Totalt er det bevilget over 50 millioner kroner og mer enn 70 kommuner oppgir at de har et lavterskeltilbud til sine innbyggere.

- Nå vil vi styrke denne satsingen betydelig. Vi vil bidra til rask etablering av hjelpe- og veiledningstilbud til innbyggere med manglende digital kompetanse. Ordningen skal innrettes spesielt mot innbyggere som har blitt digitalt ekskludert under koronapandemien, sier Helleland.

Statsråden understreker at departementet i samarbeid med KS, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Seniornett Norge og næringslivet skal bidra til at digital inkludering settes høyere på dagsorden.

- Skal vi få til et digitalt kompetanseløft som monner på kort tid må det offentlige samarbeide med frivillige organisasjoner og næringslivet. Arbeidet med å forhindre digitalt utenforskap og inkludere flere vil bare bli viktigere i årene som kommer. Med denne strategien peker regjeringen ut kursen for dette arbeidet, sier Helleland.

Regjeringen vil:

  • bidra til å hindre digitalt utenforskap i alle aldersgrupper. tilrettelegge for kvalitetssikrede og gratis hjelpetilbud til innbyggere med lav eller manglende digital kompetanse.
  • videreutvikle samarbeidet med kommunenes organisasjon KS for å tilrettelegge for utvikling av gode lokale veiledningstilbud i hele landet.
  • arbeide for å ansvarliggjøre næringslivet i større grad for å inkludere alle innbyggere i deres digitale tjenestetilbud.
  • tilrettelegge for at offentlig støttede lavterskeltilbud som er rettet mot de med manglende eller lav digital kompetanse som hovedregel skal være gratis å delta på.
  • sørge for at befolkningens digitale kompetansenivå jevnlig blir kartlagt.
  • samarbeide med offentlige, private og frivillige aktører for å gjennomføre en kampanje for å motivere innbyggere som trenger digital kompetanseheving til å melde seg på kurs.
  • utrede om én offentlig instans skal ha det overordnede ansvaret for å koordinere den nasjonale innsatsen for økt grunnleggende digital kompetanse i hele befolkningen

Les strategien Digital hele livet her.

Kilde: Pressemelding regjeringen.no

Servicekonferansen 2021: Hvordan hindre digitalt utenforskap?

Hvordan vi skal hindre digitalt utenforskap er et sentralt tema på Servicekonferansen 2021.