Meldingen inneholder informasjon fra pasient- og brukerombudene, Statens undersøkelseskommisjon, Helsetilsynet, Norsk pasientskadeerstatning, Helseatlas og kvalitetsindikatorer som peker på hvor helsetjenesten må forbedres. Flere etterlyser mer helhetlige behandlingstilbud. Samhandlingen særlig om pasienter og brukere med sammensatte behov svikter for ofte. Bruken av bredspektret antibiotika er fortsatt for høy. Utviklingen både i kommunene og i sykehusene går over tid heldigvis i riktig retning, men det går sakte. Mange eldre i sykehjem får ennå ikke kartlagt sin ernæringsstatus eller får den lovpålagte legemiddelgjennomgangen, selv om det over tid er en svak økning i riktig retning. Helseatlasene har avdekket uønsket variasjon i tjenestetilbud innenfor gynekologi og fødselshjelp.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no