I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet fremheves det at «Det må bli lettere å finne fram til de seriøse aktørene og vanskeligere for de useriøse aktørene å tilby sine tjenester».  Brønnøysundregistrene bidrar til dette på ulike måter.

Sammen med Skatteetaten fikk vi i 2020 et felles oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Finansdepartementet om å utarbeide et tverretatlig rammeverk for tilgjengeliggjøring av seriøsitetsinformasjon. Behovet for dette belyses grundig i Hurdalsplattformen; Regjeringen erklærer at de ønsker å føre en aktiv politikk for å hindre at mennesker blir utnyttet på jobb, bekjempe sosial dumping og sikre at fellesskapet ikke unndras inntekter. Grunnen til at politikere kan føre denne politikken i Norge er tillit. Vi stoler på at det offentlige vil oss vel og vi stoler på våre samarbeidspartnere.

Les mer.

Kilde: brreg.no