Norge har i dag 15 pasient- og brukerombud som skal ivareta pasientenes og brukernes behov, interesser og rettssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. De arbeider også for å bedre kvaliteten på disse tjenestene. Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud som skal gi alle landets innbyggere et likeverdig tilbud. Dagens ordning med fylkesvise pasient- og brukerombud er viktig for pasienter og brukere.

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet