Ifølge Rådet for psykisk helse har 1,6 millioner av Norges befolkning til enhver tid en rolle som pårørende. Av disse vil 900 000 personer være pårørende til personer med moderat til alvorlig psykisk sykdom, hvorav 15 000 er barn av psykisk syke foreldre under behandling. Det finnes imidlertid ingen sikre tall på hverken antall personer over 65 år med psykiske lidelser eller hvor mange pårørende som er involvert i omsorgen av disse.

Beregninger viser at det er om lag 77 000 personer med demens her til lands (Alzheimer Europe, 2013) hvorav 60 prosent er hjemmeboende. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet antas det at pårørende utgjør om lag 300 000 personer med varierende oppgaver i form av assistanse, praktisk hjelp og opp til døgnkontinuerlig tilsyn.

Les mer.

Kilde: psykologisk.no