Strategien for digitalisering av helsesektoren består av 3 faser. Den første er utvikling av en Helseplattform for Midt-Norge som vil omfatte både sykehus og kommuner. Den andre innebærer at de tre øvrige regionale helseforetakene fortsetter med sine nåværende pasientjournalsystemer. Den siste fasen er det planlagte prosjektet Akson som skal gi en felles pasientjournal for hele kommunesektoren (minus kommunene i Midt-Norge), og en helhetlig samhandlingsløsning for deling av data mellom alle statlige og kommunale tjenesteområder.

Relaterte artikler: 

Mange har stilt spørsmålet om planen er realistisk. Det vil uansett ta lang tid å gjennomføre strategien siden alle de tre områdene har tunge investeringer som vil måtte driftes i 10-30 år frem i tid. Et sentralt spørsmål er derfor hvilket behov strategien egentlig skal dekke?

  • Er det å forene en fragmentert, organisatorisk maktstruktur som har en «spaghetti» av ulike IKT-løsninger?
  • Eller er det for å dekke helsepersonells og pasienters behov for helsetjenester i et fremtidig perspektiv?

Les mer.

Kilde: digi.no