Pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 29.04.20.

Bærekraftsmålene gjelder alle land og alle deler av samfunnet. Også Norge, som var pådriver for å få målene vedtatt i 2015. Regjeringen mener at Norge har et stort ansvar for å bidra til oppnåelsen av bærekraftsmålene innen 2030, både her hjemme og i resten av verden. Dette var bakgrunnen for at statsministeren utnevnte Nikolai Astrup til bærekraftsminister tidligere år. Bærekraftsministeren har ansvar for å koordinere det nasjonale arbeidet med bærekraftsmålene.

– Norge har kommet langt i arbeidet med å nå bærekraftsmålene, men også vi har en vei å gå. For at innsatsen skal bli mest mulig målrettet de neste ti årene, vil regjeringen lage en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene. I tillegg tar vi flere andre grep, sier Astrup.

Bred forankring

Den nasjonale handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, og den skal være ferdig i løpet av våren 2021. I arbeidet med handlingsplanen vil regjeringen invitere til innspillsmøter med blant annet sivilsamfunn, næringsliv, akademia og offentlige virksomheter.

– Alle deler av samfunnet må bidra hvis vi skal lykkes med å nå målene innen 2030. Derfor er det viktig for meg å legge opp til en inkluderende prosess i arbeidet med handlingsplanen. Jeg gleder meg til å få innspill fra folk, næringsliv og sivilsamfunn over hele landet, sier Astrup.

Bidra til økt bevissthet

Astrup håper at handlingsplanen kan bidra til å øke bevisstheten og sette bærekraftsmålene inn i en norsk kontekst.

– Målet med handlingsplanen er å konkretisere arbeidet med bærekraftsmålene og tilpasse dem til norske forhold og norske utfordringer. Den skal ta for seg de 169 delmålene på en systematisk måte, sier Astrup.

Flere tiltak

I tillegg til å utarbeide en handlingsplan, har regjeringen besluttet å gjennomføre følgende tiltak for å bidra til økt innsats for bærekraftsmålene:

  • Utarbeide nasjonale indikatorer for bærekraftsmålene der det er mulig.
  • Samstemthetsforumet utvides og endres for å sikre bredere deltagelse. Det nye innspillsforumet for samstemthet, som skal bidra til at norsk politikk på relevante områder kommer nærmere norske utviklingspolitiske målsettinger, skal ledes av statssekretærer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet.
  • Opprette et eget statssekretærutvalg for å styrke den politiske koordineringen av arbeidet med bærekraftsmålene. Statssekretærutvalget skal få innspill fra samstemthetsforumet.
  • Alle strategier, handlingsplaner, stortingsmeldinger og proposisjoner fra regjeringen skal omtale effekt på bærekraftsmålene.
  • Ta initiativ til en bærekraftskonferanse for å samle et bredt spekter av aktører i Norge med mål om å dele beste praksis.