Ulik forståelse av pasientrettighetene har ført til at sykehus setter ulike frister for behandling og registrerer ventetid på ulike måter. Den nye modellen innebærer at fristen for helsehjelp blir innfridd når pasienten møter på sykehuset for første gang, enten møtet er starten på en utredning eller starten på en behandling. Dette betyr at skillet mellom frist til utredning og frist til behandling blir fjernet. 

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet

Pasientombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, uttaler følgende til Aftenposten 20.01.20: 

- Endringen han beskriver, er i hovedsak bare en beskrivelse av dagens praksis. Og det er ikke tilstrekkelig, sier hun. Hun er bekymret for at helsetjenesten i større grad prioriterer pasienter som nærmer seg fristen, fremfor pasienter i forløp fordi et fristbrudd vil kunne utløse en økonomisk sanksjon for helseforetaket.

- Dersom endringene som i dag foreslås i prinsippet bare stadfester en praksis som allerede er utviklet, betyr det at de utfordringene vi ser i dag med å sikre pasienter forsvarlig fremdrift gjennom hele forløpet, fortsatt vil bestå, sier hun.

Anne-Lise Kristensen mener man må lære av pakkeforløpene. - Ikke alle pasienter skal i pakkeforløp, men fokuset på å organisere hele behandlingsforløpet på en bedre måte enn i dag må være målet, ikke bare en stadfestelse av dagens praksis. Pasientene ber om forutsigbare pasientforløp og ønsker ikke å forlate sykehuset uten en ny time i hånden, sier hun.