På vegne av styret innkalles det til ordinært landsmøte i Forum for offentlig service.

Dato/tid: Onsdag 27. oktober 2010 kl 1800
Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Dagsorden:

Saksdokumenter lagt ut 09.10.10. Styrets forslag til vedtak lagt ut 27.10.

(a) Godkjenning

  • Fastsettelse av antall stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av dirigent(er)
  • Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  • Valg av tellekorps

(b) Beretning siden forrige landsmøte

(c) Regnskap innarbeidet i årsberetning, med revisors beretning

Styrets forslag til vedtak sak (b) og (c)

(d) Fastsettelse av kontingent
Styrets forslag til vedtak sak (d)

(e) Budsjett

Styrets forslag til vedtak sak (e)

(f) Innkomne forslag

Styrets forslag til endrede vedktekter

Gjeldende vedtekter

Styrets forslag til vedtak endrede vedtekter sak (f)

(g) Strategiplan
Styrets forslag til vedtak sak (g)

(h) Valg
Valgkomitéens forslag legges fram på landsmøtet.

Ad (f): Saker til behandling på landsmøtet må være styret i hende innen 27. september. Send til
landsmotet@offentligservice.no. Saksdokumenter sendes ut innen 13. oktober. Styret avgir innstilling til landsmøtet i innkomne saker.

Gjeldende vedtekter.

Fredrikstad, 24. august 2010

Ingrid Trømborg
Styreleder i Forum for offentlig service