Saksliste og saksdokumenter

a. Godkjenning

Fastsettelse av antall stemmeberettigede
Godkjenning av innkalling
Valg av dirigent(er)
Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps

b. Beretning siden forrige landsmøte / c. Regnskap med revisors beretning

d. Fastsettelse av kontingent

e. Budsjett

f. Innkomne forslag (ingen)

g. Strategiplan

h. Valg

Saksliste for utskrift