Dagsorden

(a) Godkjenning

  • Fastsettelse av antall stemmeberettigede
  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av dirigent(er)
  • Valg av referent og to personer til å undertegne protokollen
  • Valg av tellekorps

(b) Årsberetning siden forrige landsmøte / (c) Regnskap med revisors beretning

(d) Orientering om kontingent 2015-16

(e) Budsjett

(f) Innkomne forslag (ingen innkomne forslag)

(g) Strategiplan (orientering)

(h) Valg