Se video

  • UTFORDRING:

    Mange kommuner mangler tiltak for å motivere menn med innvandrerbakgrunn til å delta i samfunnet. Eksisterende tiltak er ofte ikke tilpasset menn.

  • TILTAK:

    Kirkens bymisjon har med støtte fra kommunen initiert et lavterskeltilbud hvor menn fra 18 år og oppover - uansett bakgrunn - kan møtes. Faste ukentlige mannstreff foregår i lokale ungdomsklubber eller på andre arenaer, som kino, bowling, fotballkamper e.l.

  • EFFEKT:

    Tiltaket fører til økt deltakelse, inkludering, holdningsendringer og forbedret folkehelse. På individnivå gir det deltakerne økt kunnskap om det norske samfunnet, mulighet for å praktisere norsk i praksis, det forebygger ensomhet og det gir økt livsmestring.

Les mer.

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet