Nærmer seg 300 deltakere

Servicekonferansen 2021 arrangeres på Quality Hotel River Station i Drammen, 03.-05.11, med sosiale arrangement 03. og konferansedager 04.-05. 

I år blir det flere valgmuligheter enn noensinne, med tre parallelle spor på dag 1 og to på dag 2!

Katarina Hamnes gir deg et minkurs du ikke kommer til å glemme.
Katarina Hamnes gir deg et minkurs du ikke kommer til å glemme.

Kunder og klagesang!

På dag 2, 05.11, byr vi på et minikurs om kundebehandling med Katarina Hamnes. Hun begeistret mange på servicekonferansen i Lofoten, og vi kan love mye latter og ny innsikt.

Tanken var å ha dette som et tilbud på ett av møterommene, med den store pågangen har sprengt kapasiteten for lengst slik at dette må avholdes i konferansesalen.

Alt om konferansen

Samtaler, refleksjon og markedsvandringer

Programmet blir løst opp underveis med en rekke markedsvandringer gjennom de to konferansedagene: Det blir tid til å besøke utstillerne, høre nærmere om et prosjekt/tema på et av møterommene og/eller knytte kontakter.

Alle som ønsker det kan foreslå aktuelle tema, og de meldes inn her. Vi tar en heltsvurdering på hva som passer/er tid til. Anslå gjerne ønsket tidsbruk i meldingen. Det er en forutsetning at din virksomhet har deltakere eller er utstiller på konferansen. 

Underveis blir det også samtaler og refleksjon etter innledninger.

Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen kommune. Foto: Drammen kommune
Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen kommune. Foto: Drammen kommune

Fremtidens førstelinje – det skal være enkelt å møte det offentlige!

Ambisjonene for konferansen er høye, og tittelen/det gjennomgående temaet slår an tonen: Fremtidens førstelinje – det skal være enkelt å møte det offentlige! 

Kort sagt handler det om at "alle skal med"! Alle skal ha rett og mulighet til å motta tjenester fra det offentlige når de har behov for det, uavhengig av om du er ung, gammel, har nedsatt funksjonsevne eller mangler digitale ferdigheter. Alle skal få det de har krav på, og det skal være enkelt!

Vi "varmer opp" med blant annet ordføreren, en direktør og en kommunalsjef fra Drammen, og en divisjonsdirektør i Skatteetaten:

  • Fremtidens førstelinje i et teknologisk og menneskelig perspektiv
  • Velkommen til Elvebyen, som ble forvandlet fra sliten bilby til idyllisk boby!
  • Innbyggerdialog og medvirkning i Drammen kommune
  • Sirius – skattestjerna viser vei: Hvordan gjøre det enkelt å møte det offentlige når du trenger det?

Tre parallelle spor på konferansedag 1, 04.11:

Sarita Lavik, kundekonsulent, Bergen kommune
Sarita Lavik, kundekonsulent, Bergen kommune

A: Tenk på hva innbyggerne tenker!

På dette sporet byr vi på utvikling av tjenester basert på forskning og faktisk kunnskap om hva som virker:

  • Sintef: Det er viktig å ta i bruk digitale verktøy i tråd med samfunnsutviklingen. Samtidig må «taus» kunnskap tas vare på. Denne kunnskapen kan ikke digitaliseres. Den finnes i hodene på hver enkelt person og kan ikke lagres eller fanges. Det er kunnskap opparbeidet over tid i relasjon til enkeltpersoner og fagmiljøer. Opparbeidet kunnskap er virksomhetenes skattekiste!
  • Hva er brukernes forventninger til NAV i årene framover? Hvordan kan forskning og praktisk kunnskap bidra til utvikling av tjenestene?
  • Innbyggerservice i Bergen kommune har vært sentral i etableringen av servicestandard for førstelinjen i kommunen.
  • NAV er i gang med å legge om sin kanalstrategi. Erfaringene gjennom koronakrisen har gitt noen nye perspektiver. Kunnskap om brukernes egne behov vil i større grad styre utviklingen og prioriteringen av kanaler. Kanalene fungerer best sammen når de brukes i godt samspill ut fra den situasjonen den enkelte bruker er i.

B: Til tjeneste fra mandag til fredag!

Spesielt på dette sporet blir det et bredt samarbeid med Drammen kommune, om Innbyggerservice, og ikke minst hvordan det jobbes på Knutepunkt Strømsø:

  • Knutepunkt Strømsø underveis til 2030!
  • Knutepunkt Strømsø: Mangfoldige hverdager – med innbyggeren som ressurs

Vi legger opp til besøk på knutepunktet etter lunsj på dag 2, 05.11 (stor pågang om plassene)

I tillegg blir det en bolk med presentasjon av aktuelle verktøy: Kobo - digitalt system for kommunale utleieboliger (Husbanken), og et aktuelt kundestøttesystem som brukes i Bergen kommune.

Artist og TikTok-er Ida Celine Nordhaug hjalp Grenlandskommunene å nå fram med koronainformasjon blant ungdom. Hun kommer på konferansen. Foto: Warner Music
Artist og TikTok-er Ida Celine Nordhaug hjalp Grenlandskommunene å nå fram med koronainformasjon blant ungdom. Hun kommer på konferansen. Foto: Warner Music

C: Ord er ikke alltid nok

Her blir det en dose klart språk fra Bergen kommune, som vant prisen for 2020 for kommuner og fylkeskommuner.

Klart språk er viktig, men det er ikke alltid nok! Hvordan nå innbyggerne med budskapet? De er jo så forskjellige, med alder og kulturell bakgrunn. Korona-pandemien har lært oss at det ikke er tilstrekkelig med tradisjonelle metoder. Det har fått mange til å finne nye innfallsvinkler, nye kanaler og ikke minst bruk av andre personer til formidlingen. Noen ganger handler kommunikasjon bokstavelig talt om liv eller død!

Det blir eksempel fra det somaliske miljøet i Bydel Gamle Oslo, og fra Grenlandsområdet med kommunene Bamble, Skien og Porsgrunn. Artist og TikTok-er Ida Celine Nordhaug hjalp Grenlandskommunene å nå fram med koronainformasjon blant ungdom. Hun kommer på konferansen for å dele sine erfaringer.

04.11: Et aldersvennlig samfunn er vennlig mot alle!

Anne Berit Rafoss, prosjektleder, Senteret for et aldersvennlig Norge:

Eldrepolitikk er ikke bare er omsorgspolitikk. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva samfunnet kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser. Eldre ønsker å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Eldre må involveres og inkluderes. Dette handler også om hva den enkelt av oss kan bidra med. At det blir flere eldre og at de lever lenger er en mulighet.

Hans Christian Holte, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV. Foto: NAV
Hans Christian Holte, direktør i Arbeids- og velferdsdirektoratet // NAV. Foto: NAV

Dag 2, 05.11: Hans Christian Holte, NAV-direktøren, har åpningsforedraget

Hans Christian Holte har hatt sentrale stillinger i det offentlige, blant annet som direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (nåværende Digitaliseringsdirektoretet), og som skattedirektør. Han gikk fra penger inn til penger ut, med sitt sprang over til NAV.

Det som er viktig for NAV er viktig for alle, og de har en omverdensanalyse med perspektiver helt fram til 2035. Den gir grunnlaget for utvikling og organisering av tjenestene de neste 15 årene.

Etter innledning med NAV-direktøren blir det to spor:

D: Hjelp til digital selvhjelp!

 Det er mange som faller utenfor hvis vi bare satser på digitale tjenester. Det er et demokratisk problem hvis vi lar sårbare grupper stå igjen på perrongen. Dette må vi for all del hindre i årene som kommer. Det handler om flere faktorer: Økt digital kompetanse hos innbyggerne, god veiledningskompetanse hos ansatte i førstelinjen og universell utforming av IKT-løsningene. Så enkelt, og så vanskelig!

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge holder avslutningsforedraget på Servicekonferansen 2021. Foto: Kilian Munch
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge holder avslutningsforedraget på Servicekonferansen 2021. Foto: Kilian Munch

Digitalt utenforskap - sett fra finans...

Bank og finans er raske til å ta i bruk mulighetene teknologien gir, og de har vært gjennom større endringer enn de fleste. Det som endrer næringen endrer også resten av samfunnet. Men - ikke alle klarer å henge med i digitaliseringen. Hva kan vi vente oss framover? Er det grunn til bekymring for arbeidsplassene? Og hvordan bør vi jobbe for at både kunder, innbyggere og ansatte henger med i utviklingen?

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, avslutter dag 2 på konferansen. Han er kjent som en glimrende og engasjerende foredragsholder.