Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Rammeplan for barnehage sier at barnehagene skal bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. Foto: Kjetil Nilssen.

Digitalisering skal utvikle kommunale tjenester

Innovasjon og digitalisering

Drammen kommune har sin digitaliseringsstrategi klar. Arbeidet med strategien startet med at et politisk styrt idéutvalg samlet innbyggere og næringsliv.

- Det finnes bare en ting som skiller alle selskap i hele Norge, og det er kulturen, sier Svante Randlert. - To banker gjør i utgangspunktet det samme, men det er kulturen som skiller dem fra hverandre. Kultur er noe man må leve, det er ingenting som kan fortelles. Foto: Oskar Omne.

Bli en drømmearbeidsgiver – med ti avgjørende bud

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hva er egentlig en drømmearbeidsgiver? Hva skiller disse fra andre arbeidsgivere? Svante Randlert har forstått hva ledelse er og gir deg i denne artikkelen de beste verktøyene for hvordan du kan tiltrekke deg de beste menneskene – og få de til å bli.
Stressmestringsteknikker kan bidra til stressreduksjon hos arbeidstaker og dermed bedre arbeidsglede, motivasjon og arbeidsmiljø i bedriften. Foto: Mohamed Nohassi / Unsplash

Mer glede og motivasjon med en stressfri hverdag

Samfunns- og tjenesteutvikling

Et viktig element i å være en god leder er å ha stressnivået under kontroll – både hos seg selv og sine medarbeidere. Men hvordan påvirkes vi egentlig av stress? Hva gjør det med arbeidsgleden og motivasjonen? LederNytt har tatt en prat med Thomas Reinholdt og Anette Aarsland som forteller om konsekvensene av stress, samt hvordan vi kan bruke stressmestringsverktøy for å fremme arbeidsglede og holde motivasjonen oppe.

Det å forstå at ting tar tid, og det å navigere mellom ulike reaksjoner og responser på endringene og hvorfor de kommer akkurat nå, kjente jeg var ganske krevende i en så kompleks og stor organisasjon som Innovasjon Norge. Men også det jeg lærte aller mest av. Det var det som tok mest tid, men som også var mest givende, avslutter Traaseth. Foto: Akil Mazumder

Endringsprosessene - det er helt essensielt å forankre oppover, til siden og hos kritisk masse i organisasjonen

Å gjennomføre nødvendige og omfattende endringer i komplekse og store kunnskapsorganisasjoner, kan være noe av det mest krevende du kan gå gjennom som leder. Anita Krohn Traaseth har vært gjennom omfattende endringsprosesser som toppleder både i HP Norge og Innovasjon Norge. Ledernytt har snakket med henne om hvilke erfaringer hun har gjort som andre ledere kan dra nytte av.
– Generasjonsskillene er en av utfordringene som krever bevissthet fra ledelsens side, sier Lise Hammergren. - Arbeidstakere som har vært lenge i jobb, har med seg erfaring som er veldig verdt å ta vare på. De har også ferdigheter, og mest sannsynligvis også egenskaper, som vi ikke bør glemme. Utfordringen blir å få alle med seg til å tilegne seg nye kunnskaper og lære seg nye måter å jobbe på. Foto: BI.

Endringskompetanse blir sentralt i fremtidens ledelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Trender innen endring, miljø, menneskelige egenskaper, livslang læring og generasjonsutfordringer er noen av trendene som peker seg ut. Lise Hammergren er divisjonsdirektør President ved Handelshøyskolen BI og har i en årrekke vært opptatt av hva som kjennetegner fremtidens ledelse. LederNytt har snakket med Hammergren om hva hun mener skal til for at bedrifter anno 2019 skal være mest mulig rustet for fremtiden.

Hvis dine medarbeidere ofte bruker «nei», «men», «man», «alltid» og «aldri», bør du være oppmerksom. Selv om de diskuterer rolig og kanskje ikke selv er klar over at det er snakk om en konflikt, viser ordene at konflikten kan være nær en oppblussing. Jo tidligere du legger merke til en konflikt, jo lettere kan du løse den. Illustrasjon: idebanken.org

7 ord du bør være klar over i konflikthåndtering

Samfunns- og tjenesteutvikling

Konflikthåndtering er en viktig oppgave for ledere. Her er ordene du bør bruke oftere og ordene du bør unngå. Noen få og enkle verktøy kan forebygge konflikter og gjøre det lettere for deg og dine ansatte i mange situasjoner.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Astrid Waller.

Alle skal inkluderast i det digitale samfunnet

Innovasjon og digitalisering

- Den norske befolkninga har gode grunnleggande digitale ferdigheiter, men det er framleis for mange som kjenner på digitalt utanforskap. Det vil regjeringa gjere noko med, og startar no eit arbeid med å inkludere alle i det digitale samfunnet gjennom strategien "Digital heile livet", seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Som registerforvalter og forvalter av en nasjonal felleskomponent har Brønnøysundregistrene både data, løsninger og kompetanse de ønsker å bidra med i bekjempelsen av kriminalitet. Foto: Brønnøysundregistrene.

Forenklingsbloggen: Aktiv rolle mot de useriøse

Innovasjon og digitalisering

Brønnøysundregistrene samarbeider nært med andre etater for å oppfylle regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Åpenhet, oversikt og samarbeid er viktige stikkord!
– Alle digitale strategier må ta hensyn til folks faktiske atferd, sier Kjell Nordström. - Det tar lang tid å endre folks atferd, enten det gjelder industrielle kunder, bankkunder eller telekomkunder. Foto: Johan Helstrøm, Bingo Rimer.

Slik utvikler du strategier for den digitale verden

Innovasjon og digitalisering

I dagens høyteknologiske virkelighet er det viktigere enn noen gang å ha solide bedriftsstrategier. Men hvordan utvikler vi egentlig strategier for en digital virksomhet i en tid der kunstig intelligens, virtuell virkelighet og maskinenes inntog snur opp ned på det vi tidligere har gjort? LederNytt har snakket med fremtidsforsker Kjell Nordström om hvordan ledere bør tenke når det gjelder strategiutvikling i den digitale tidsalderen.
Arbeidet med livshendelsene er starten på en ny epoke for offentlig sektor. Arbeidet med helhetlige digitale løsninger krever en arbeidsform der brukerperspektiv, samarbeid, forankring og styring på tvers er sentraIt. lllustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet

Digitalisering: Tjenester på dine premisser

Samfunns- og tjenesteutvikling

Offentlig sektor har lagt ut på en viktig endringsreise. I dag fremstår vi ofte stykkevis og delt for innbyggere og næringsliv. Det skal det bli slutt på. I regjeringen og KS sin digitaliseringsstrategi er det pekt ut 7 livshendelser som skal løses, og dette skal bli den nye normalen når forvaltningen utvikler tjenester.

Skal vi inkludere alle barn i fellesskapet og bygge sterke lag rundt barna, kan ikke arbeidet bare rettes mot det enkelte barn eller den enkelte ungdom. Tjenestene må også samarbeide om hvordan de skal skape gode oppvekst- og læringsmiljøer for alle barn slik at utfordringer kan oppdages tidlig og forebygges. Foto: Andrew Ebrahim / Unsplash

Bedre hjelp til foreldre med barn som har behov for et sammensatt tjenestetilbud

Samfunns- og tjenesteutvikling

Mange familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud opplever manglende koordinering og et tjenestetilbud som ikke henger sammen. Dette kommer på toppen av å ha store omsorgsoppgaver. Derfor foreslår regjeringen en tydeligere plikt for kommunene til å samordne tilbudet. Familier som har, eller venter barn, med alvorlig sykdom eller nedsatt funksjonsevne skal få rett til en barnekoordinator.
Ulobas årlige tilstandskartlegging blant funksjonshemmede med assistansebehov viser diskriminering og dokumenterer forskjellsbehandling av funksjonshemmede i kommune-Norge. Foto: Macau Photo Agency / Unsplash.

Oppsiktsvekkende nei til funksjonshemmedes menneskerettigheter

Samfunns- og tjenesteutvikling

Stortingets justiskomité har valgt å ikke lovfeste rettigheter Norge har lovet FN vi skal oppfylle. Det er ikke mindre enn direkte oppsiktsvekkende, mener Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær i Uloba.

Administrasjon er så viktig at du faktisk må ha det – et «must have». Derfor synes jeg at administrasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte bør få mye mer oppmerksomhet enn de ofte får, skriver Johan Bergh. Foto: Marc Mueller / Pexels

Administrasjon er limet i virksomheten

Samfunns- og tjenesteutvikling

Min erfaring tilsier at administrasjonsmedarbeidere ofte får relativt liten oppmerksomhet. Det fortjener de ikke, skriver Johan Bergh.
Kondo sin rydde- og organiseringsmetode går i utgangspunktet ut på å rydde i fysiske eiendeler etter fastlagte kategorier. Du skal kvitte deg med det du ikke trenger og å beholde det som gir glede («spark joy»). Foto: Privat.

Bruk Marie Kondos metoder for å rydde deg til bedre ledelse

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvis du vil lykkes som leder, må du gi hjernen gode arbeidsbetingelser slik at det er mulig å være produktiv og fokusert, og samtidig leve et godt liv med energi og glede i hverdagen. En vesentlig del av det å skape balanse, kapasitet og produktivitet handler om å ha det ryddig på alle plan, og her kommer Marie Kondo sin metode og filosofi inn. Lederutvikler Siv Tove Aune forklarer hvorfor Kondos metoder er så effektive for ledere.

For oss som forsker på kunstig intelligens er det viktig at teknologien brukes til det beste for samfunnet, sier Anis Yazidi, professor ved OsloMet. Foto: mahdis mousavi / Unsplash.

Dette bør du vite om kunstig intelligens

Innovasjon og digitalisering

Kunstig intelligens blir stadig viktigere i hverdagen til de aller fleste. Men vet du egentlig hva kunstig intelligens er og hva det kan brukes til?

Omforming av kontorer for å møte den nye fleksible jobbhverdagen er en del av framtidsstrategien i en rekke virksomheter. Foto: Standsome Worklifestyle / Unsplash

Hjemmekontor: Hybrid er den nye jobbtrenden

Samfunns- og tjenesteutvikling

Siden mars 2020 har arbeidslivet endret seg radikalt. Hva skal vi gjøre på kontorene? Det er ett av spørsmålene som melder seg etter at hjemmekontor er blitt den nye normalen og i all hovedsak har fungert over forventning.
Det 1. av 7. tips fra artikkelforfatteren: Sett deg inn i problemstillingene og bakgrunnen for prosjektet. Prosjekteier og brukere besitter unik kunnskap om egen virksomhet. Denne kunnskapen må fram, systematiseres og formidles. Foto: You X Ventures / Unsplash

Dette kjennetegner en god prosjektleder

Samfunns- og tjenesteutvikling

De siste femten årene har prosjektlederen gått fra å styre tid, kostnad og kvalitet til å få en mer omfattende rolle med fokus på god måloppnåelse. De klassiske oppgavene er fortsatt bærebjelken for godt prosjektlederarbeid; struktur og kontroll, styre kostnader, sørge for god fremdrift og passe på kvaliteten. Men faget har utviklet seg.

FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne er den eneste av FNs diskrimineringskonvensjoner som ikke er inkorporert i norsk lovgivning, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i dette innlegget. Foto: Nathan Anderson / Unsplash.

CRPD er ikke en «lavstatus»-konvensjon

Samfunns- og tjenesteutvikling

9. mars skal Stortinget behandle saken om hvorvidt FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i norsk lov, skriver Hanne Bjurstrøm, likestillings og diskrimineringsombud.

Pårørendeundersøkelsen bekrefter at det er behov for en ekstra innsats for familier med barn med sammensatte behov. Foto: Utsnitt fra rapportens forside

Nasjonal undersøkelse av pårørendes situasjon

Samfunns- og tjenesteutvikling

For første gang er det gjennomført en nasjonal undersøkelse av pårørende, som kartlegger deres rolle, erfaringer og situasjon. Undersøkelsen er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for pårørende.

Utvalget skal blant annet se helse i et helhetlig perspektiv og gjennomgå problemstillinger som gjelder likeverdighet mellom kjønnene på helseområdet. Utredningen skal også ta opp helse i et kjønnsperspektiv blant etniske minoriteter. Christine B. Meyer er utvalgets leder. Foto: NHH

Kvinners helse i et kjønnsperspektiv skal utredes

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Sist gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. Lederen, Christine B. Meyer, og de andre medlemmene i utvalget, er oppnevnt i statsråd.
Vi vil ha regelverk som legger til rette for sammenhengende og sømløse tjenester. Brukerne av offentlige tjenester skal oppleve én offentlig sektor. Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsbloggen: Digitaliseringsvennlig regelverk

Innovasjon og digitalisering

Hva er de viktigste prinsippene for et digitaliseringsvennlig regelverk? Har du eksempler på lovverk som hemmer eller fremmer digitalisering? Nasjonalt ressurssenter for deling av data skal lage en veileder. og vil gjerne ha dine innspill!

Fellesbilde teams fra kickoff. Foto: Dibk

StimuLab: Igangsatte prosjekter 2020

Innovasjon og digitalisering

Åtte nye innovasjonsprosjekter fikk støtte gjennom StimuLab-ordningen i 2020. Prosjektene omfatter blant annet sammenhengende tjenester for barn og unge med sammensatte behov, samskaping og involvering av kommunens innbyggere og hvordan politiet kan bli mer innbyggerorienterte.

En jury ledet av Digitaliseringsdirektoratet velger ut tre finalekandidater som blir presentert på konferansen. Selve kåringen av årets digitale suksesshistorie gjøres av deltakerne på Digitaliseringskonferansen ved en digital avstemming. Nominer din kandidat innen 09.04. Illustrasjon: Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsprisen 2021

Innovasjon og digitalisering

Nå kan du foreslå kandidater til årets digitale suksesshistorie! Digitaliseringsdirektoratet inviterer deg til å foreslå kandidater som bidrar til å realisere regjeringens digitaliseringsstrategi og visjon om én digital offentlig sektor. Vinneren kåres på Digitaliseringskonferansen 26. mai.

Mens det nye koronalivet har gitt mange et etterlengtet pust i bakken og masse energi til å trene og bruke naturen, har det ført til altfor mye Netflix, vin og forfall for andre. Hvorfor reagerer vi så ulikt på sosial isolasjon? Foto: Izzy Park / Unsplash

Koronalivet: Hardt for mange, mens noen nyter fordelene

Samfunns- og tjenesteutvikling

Hvordan har det egentlig gått med oss gjennom dette rare året? Dette spørsmålet er det nå mange forskere innen en rekke ulike fag som jobber med å få svar på. For til tross for tragedien dette viruset har skapt i verden, er dette et unikt tidsvindu for forskningen. 

Illustrasjon: Utsnitt forsiden av

Perspektivmeldingen: Tillitsbasert ­samarbeid viktigere

Samfunns- og tjenesteutvikling

Regjeringen offentliggjorde nylig Perspektivmeldingen 2021. På lanseringsseminaret presenterte sjeføkonom Kjersti Haugland tre scenarier for Norge, det gode, det dårlige og det grusomme. Hva må til for at vi skal klare det gode?

- Vil man ha et nytt resultat er man nødt til å begynne med tanken, sier Christine Otterstad. - Noen har kanskje en tendens til å tenke negative tanker, så hvis man ikke får det resultatet man ønsker seg, så må man begynne å arbeide med tankene først. Foto: Nora Nordøy

Ledelse: Er det mulig å bli en bedre utgave av deg selv?

Ved å få hjelp av mentale teknikker kan ledere endre gamle tankemønstre til noe mer konstruktivt og dermed få en kickstart på veien til å bli en bedre utgave av seg selv. LederNytt har pratet med mentaltrener Christine Otterstad om hvordan ledere kan jobbe for å skape en bedre utgave av seg selv.

Verdiene våre er uløselig knyttet til følelser – vi får energi og blir mer utholdende når vi får handle i tråd med verdiene våre, og vil blir fryktelig frustrerte om noen eller noe hindrer oss i å handle i tråd med dem, sier organisasjonspsykolog Lisa Vivoll Straume. Foto: Anniken Zahl Furunes

Vi får energi når vi får handle i tråd med verdiene våre

Samfunns- og tjenesteutvikling

Fokus på gode relasjoner og systematisk arbeid med medarbeidernes styrker og ressurser kan vise seg å være blant de viktigste tiltakene som gjør at medarbeiderne holder seg friske og får mindre sykefravær.

– Hvis man tar de ansatte med på råd, så oppnår man at bedriften klarer de nødvendige omstillingene bedre og bedriften klarer seg lettere gjennom kriser, sier forsker Eivind Falkum ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning på OsloMet. Foto: fauxels / Pexels

Den norske ledelsesmodellen har mange fordeler

Samfunns- og tjenesteutvikling

Norsk næringsliv er lønnsomt og har hatt en eventyrlig utvikling de siste 60 årene. Samarbeid, kunnskap, hardt arbeid og gode holdninger er grunnleggende verdier for norske ledere og bedrifter som har lykkes. Ifølge forskerne ved OsloMet er det ikke tilfeldig at norsk næringsliv klarte seg bedre enn næringslivet i mange andre land gjennom både finanskrisen i 2008 og oljekrisen i 2014. En av dem som kjenner den norske ledelsesmodellen veldig godt er forsker Eivind Falkum ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning på OsloMet. Han forklarer at den norske modellen handler om ulike samarbeidsformer i næringslivet som legger føringer på ledelsen.

Den viktigste jobben vi kan gjøre for fremtiden er å få flere i jobb, skriver Julie Lødrup, førstesekretær i LO. Foto: Trond Isaksen / LO

Perspektivmeldingen 2021: Fremtiden begynner nå

Samfunns- og tjenesteutvikling

Nylig la regjeringen frem en perspektivmelding som ser på utfordringene Norge har frem mot 2060. Hovedlinjene er gammelt nytt. Vi blir flere eldre, det blir behov for flere velferdstjenester og oljeinntektene vil reduseres. Dermed blir det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettet mindre over tid, om alt annet forblir det samme.

Møter på skype og teams blir mer vanlig, og firmareiser vil avta. La oss håpe at noen av de kronene som spares på dette kommer ansatte til gode gjennom alle forsterkede tiltak, som bedrer bedriftskultur og trivsel, skriver Jan Kærup Bjørneboe. Foto: Torbjørn Vinje

Veien tilbake etter koronaviruset

Samfunns- og tjenesteutvikling

Koronapandemien har vist oss hvor liten verden er og hvor fort smitten spres. Wuhan, Gjøvik, Roma, Rio og Nordre Follo ligger bare dager fra hverandre for et virus, fordi vi, vertskapet, er i konstant bevegelse.
– Gevinstpotensialet for digitale nabovarsler er beregnet til 332 millioner kroner årlig. I løpet av en femtenårsperiode betyr det besparelser på fem milliarder kroner, sier fagdirektør for digitalisering i Direktoratet for byggkvalitet, Kari Befring Bjørnstad. Foto: Torbjørn Vinje

Eksplosjon i digitale nabovarsler

Innovasjon og digitalisering

Drøyt to år etter at det ble mulig å sende nabovarsler i byggesaker digitalt, er over én million nabovarsler sendt via Altinn. Samfunnet sparer hundrevis av millioner kroner årlig.

Trafikken i ID-porten ble doblet da landet stengte ned i mars, og endte opp med en samlet økning på over 40 prosent for hele 2020. Foto: Digitaliseringsdirektoratet.

Rekord i bruken av digitale fellesløsninger

Innovasjon og digitalisering

Bruken av nasjonale fellesløsninger som Altinn, ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret økte kraftig i 2020. - Dette er digitale byggeklosser som har vært helt avgjørende i håndteringen av koronakrisen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.
Akson-prosjektet er beskrevet av Departementet og Direktoratet for e-helse som å «representere en ambisiøs og fremtidsrettet teknisk utviklingsretning som vil sette Norge på verdenskartet». Men fortsatt er det mye som er uavklart med tanke på strategi og retning. Foto: Torbjørn Vinje (Utsikt fra Drammen sykehus).

Akson-prosjektet betydelig endret i positiv retning

Innovasjon og digitalisering

En vesentlig innvending mot Akson-prosjektet har vært at det har fremstått som en lukket prosess med liten vilje til å lytte til markedet, eksterne fagmiljøer eller erfaringer fra andre etater. Det har medført både omdømmesvikt og klare pedagogiske utfordringer for å forklare hva Akson egentlig er, og hvordan det skal løse de behovene og utfordringene alle er enige i.

Hanne er glad i friluftsliv. Foto: Privat.

Bred erfaring og stort engasjement for brukerne

Forum for offentlig service

Hanne Krogh Lyng Sundbø har bred og omfattende erfaring fra offentlig sektor, og brenner for at det skal være enklest mulig for brukerne av tjenestene. Hun ble valgt inn i styret til Forum for offentlig service på landsmøtet 04.11.20. 

I filmen

Bodø vil være landets beste oppvekstkommune

Samfunns- og tjenesteutvikling

De lytter til barn og unge som trenger velferdsteknologi. Hvordan kan apper og ulike former for velferdsteknologi gi best mulig gevinst for barn og unge med funksjonsnedsettelser? Forskere anbefaler å ta utgangspunkt i barnets behov.

Folk som forsker på ledelse er vanligvis forventet å foreslå en inspirerende løsning. I denne saken hjelper bare å ha rom for det menneskelige. Foto: Nick Fewings / Unsplash

Organisasjonsdumhet

Samfunns- og tjenesteutvikling

Den vanligste avbrytelsen i ditt arbeid vil komme fra dumhet. Det er en person som på ubegripelig vis kommer til å skape bryderi både for seg selv og deg, uten påviselig gevinst for noen av dere.

En effektiv leder har fokus på å lage gode team som kjennetegnes ved felles utfordringer, mål og strategier, samt har fokus på å utgjøre en forskjell i fellesskap og utvikle vi- følelsen, sier Pål Arne Edvinsen. Foto: Hanne Skjemstad.

En god leder vet at effektivt arbeid, med god kvalitet er roten til all suksess

Samfunns- og tjenesteutvikling

Samfunnet er i stadig endring og påvirker i høy grad hvordan vi lever og arbeider. For å kunne holde følge og bli mer effektiv, er det viktig at du som leder er disiplinert og kreativ. Ledelse betyr å oppnå resultater gjennom andres arbeid, mener Pål Arne Edvinsen. Den som er best på dette, er den beste lederen. Dermed er ledelsen så effektiv som resultatene tilsier. Diskusjoner om hvem som er en god leder har en tendens til å handle om andre egenskaper. En god leder kan være god på så mye, men mangler resultatene, vil han aldri kunne kalles en god leder. Edvinsen sier videre at ledelse er et fag som kan læres og peker på seks egenskaper som er helt avgjørende hos en effektiv leder.

Illustrasjonsbilde: Fra forsiden av NOU 2020:15 Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

Omsetningen av kunnskapskapital til praktisk gjennomføring er avgjørende

Samfunns- og tjenesteutvikling

Offentlig sektor utreder mye og skaffer seg dermed betydelig kunnskapskapital. Men hvordan omsetter de denne kunnskapskapitalen til praktisk handling? Utgangspunktet for mine refleksjoner er tre ferske utredninger fra henholdsvis Direktoratet for e-helse, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og NAV, som jeg hadde «gleden» av (hvis det er det riktige ordet), å lese i helgen.