Hva er en smartby?

En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Byer over hele verden står foran utfordringer knyttet til økende urbanisering, utilfredsstillende infrastruktur, større krav og forventinger fra innbyggerne, høyere teknologisk endringstakt, og en økende andel eldre i befolkningen. Stavanger kommune ønsker å møte disse utfordringene med teknologi, samarbeid og tett innbyggerinvolvering.

Det pågår kontinuerlig forbedrings- og innovasjonsprosjekter både i kommunal regi, og i næringslivet. For å skille disse fra spesifikke smartby-prosjekter legger vi til grunn følgende kriterier som alltid må være tilstede for at de skal klassifiseres som et smartby-prosjekt:

 1. Teknologi
  Løsningene tar i bruk moderne teknologi for å forenkle og forbedre. Det kan for eksempel handle om å benytte mulighetene som ligger i digitalisering, automatisering, store og åpne data, sensorteknologi eller «internet of things»-teknologi
 2. Samarbeid
  Prosjektene innebærer ulike samarbeidskonstellasjoner på tvers av kommuner, næringsliv, organisasjoner og akademia
 3. Innbyggerinvolvering
  Prosjektene tar utgangspunkt i innbyggernes og brukernes behov, og involverer disse i utviklingen av løsninger

Metodikk og prosess

Smartbyen skal representere en annen måte å jobbe på. Vi skal samarbeide mer, ha høyere grad av innbyggerinvolvering og være tidligere ute med å teste ny teknologi. 

Viktige byggesteiner i smartbyens metode:

 • Høy grad av involvering av ansatte og innbyggere 
 • Tidlig prototyping og testing 
 • Ingen skam å snu. Prosjekter vi ser ikke vil lykkes skal avvikles.

Et smartby-prosjekt består av fire faser som gjennomføres i tett samarbeid med fagområdet som eier prosjektet. Sentralt i alle fasene står validering gjennom testing, prototyping og brukerinvolvering. Dersom prosjektet gjennomfører alle fasene, og piloten lykkes, overleveres prosjektet til fagområdet som skal drifte løsningen. De fire fasene er:

 • Innsiktarbeid
 • Definere mulighetsrom
 • Utarbeide løsningsforslag
 • Gjennomføre pilot

Fem satsningsområder

veikartet har kommunen valgt ut fem områder der Stavanger har spesielt gode forutsetninger til å utvikle løsninger som kommer innbyggerne til gode, og som vil gi grunnlag for næringsutvikling og nye arbeidsplasser.

De fem områdene er:

 • Helse og velferd
 • Utdanning og kunnskap
 • Energi, klima og miljø
 • Smart kunst
 • Styring og demokrati

Smartere sammen

Hele ideen om smartere byer og samfunn er tuftet på samarbeid og samhandling på tvers av de vanlige skillelinjene i samfunnet. Derfor har Stavanger kommune valgt visjonen «smartere sammen» for smartbyen Stavanger. Gjennom for eksempel datasett som gjøres tilgjengelige, og bruk av innovative anskaffelser, kan kommune, næringsliv og akademia samarbeide om å utvikle løsninger som forenkler og forbedrer livet i byen.

Det er nettopp denne positive og viktige samarbeidsånden kommunen ønsker å understreke som Stavangers viktigste ressurs i arbeidet med å få til ny næringsutvikling og gi byens innbyggere en bedre og enklere hverdag i dag og i fremtiden.

Vil du vite mer?

Les mer på smartbysiden.

Kilde: Stavanger kommune

Relatert: Smarte byer Norge