Solid forankring, tverrfaglig samarbeid, aktiv, fleksibel og effektiv bruk av virkemidler, og tydelig ansvar for koordinering er blant uttalelsene som går igjen i besvarelsene. I programperioden har flere vanskeligstilte barnefamilier fått anledning til å kjøpe egen bolig, og flere personer med utfordringer innen rus- og/eller psykisk helse har fått bolig og hjelp til å mestre boforholdet.

Seks boligsosiale suksessfaktorer

Det er et boligpolitisk mål at alle skal bo godt og trygt. Det boligsosiale arbeidet er et tverrfaglig arbeidsområde. Selv om kommuner har ulik størrelse og ulike utfordringer er det seks suksessfaktorer som har vist seg å være grunnleggende for å få god måloppnåelse i det boligsosiale arbeidet. Disse er vist i illustrasjonen. Kommunene må ha et bevisst forhold til alle områdene som suksessfaktorene dekker. Suksessfaktorene er gjensidig avhengig av hverandre og går delvis over i hverandre.

Les mer.

Kilde: husbanken.no