Gjennom å bruke investeringstilskotet på nye måtar, kan kommunane skaffe fleire tryggleiksbustader for eldre over 65 år. Investeringstilskotet finansierer vanlegvis omsorgsbustader og sjukeheimsplassar. Så kva skil ein tryggleiksbustad frå ein omsorgsbustad?

Les mer.

Kilde: husbanken.no