Arbeidet med å digitalisere offentlig sektor pågår for fullt. En digitaliseringsstrategi er utarbeidet, en digitaliseringsminister er utpekt og fra 1. januar 2020 får vi et eget direktorat for digitalisering. Veldig mye bra gjøres for å utvikle offentlig sektor.

Men, den største utfordringen for denne moderniseringen er det få som snakker om: Problemstillingene i arbeidet er så vidtfavnende og sammensatte at dagens sektororienterte strukturer utfordres. En mer helhetlig tilnærming enn dagens er nødvendig. Det er også behov for sterkere samordning på tvers av fagdepartementer og statlig og kommunal sektor. Denne forvaltningspolitiske utfordringen treffer nå blant annet helsevesenet med full kraft.

Les mer.

Kilde: digi.no