Litt over 600 000 personer, eller 14 prosent av nordmenn fra 16 år og oppover, er ikke-digitale. Det viser foreløpige funn fra Kompetanse Norges undersøkelse av befolkningens digitale ferdigheter som ble gjennomført i høst.

– To grupper peker seg ut, eldre og folk med lavere utdanning. 80 prosent er 60 år eller eldre og andelen øker med alderen, og når det gjelder utdanning så har 75 prosent videregående eller lavere som høyeste fullførte utdanningsnivå, forteller rådgiver Camilla Ulven i analyseseksjonen i Kompetanse Norge. Hun leder arbeidet i direktoratet med å undersøke befolkningens digitale kompetanse. 11. desember presenterte hun funnene i Regjeringens digitaliseringsutvalg (RDU).

Den «ikke-digitale» befolkningen er her definert som personer som ikke bruker datamaskin, nettbrett, smarttelefon eller internett, og i tillegg personer med svake grunnleggende digitale ferdigheter, forklarer hun.  Dette dreier seg ikke bare om eldre eller lavt utdannede. Vi finner dem nesten overalt: i aldersgruppen under 30 år, blant de med høyere utdanning, i høyere inntektsgrupper og i arbeidslivet.

Les mer

Kilde: kompetansenorge.no