Ordninga skal gi betre tenester og reelle gevinstar

Digdir forvaltar medfinansieringsordninga for delfinansiering av samfunnsøkonomisk lønsame digitaliseringstiltak. Ordninga skal bidra til å realisere regjeringa og KS sin digitaliseringsstrategi fram mot 2025. Tiltaka som får støtte skal gi betre tenester og ein meir effektiv offentleg sektor.

Les mer.

Kilde: digdir.no